مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (2), شماره (5), سال (2010-10) , صفحات (37-63)

عنوان : ( بررسی تحلیلی محدوده های جغرافیایی و اداری ساتراپی های هخامنشی در کتیبه بیستون )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور , علی اکبر شهابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کورش بزرگ با غلبه بر ماد ، لیدیه و بابل، شاهنشاهی هخامنشی را تأسیس کرد. جانشینان وی، مخصوصاً کمبوجیه و سپس داریوش توانستند قلمرو هخامنشی را در شرق تا رود سند و در غرب تا مدیترانه و رود نیل گسترش دهند . داریوش برای اداره بهتر این شاهنشاهی کشور را به ساتراپی های متعدد ی تقسیم کرد که در کتیبة داریوش در بیستون منعکس شده است. در این مقاله تلاش کرده ایم با استناد به کتیبة بیستون و مقایس ة آن با سایر کتیبه ها و منابع ، مانند منابع یونانی و عبری و نیز یافته های باستان شناسی و زبان شناسی، محدود ة جغرافیاییِ هر یک از ساتراپی های هخامنشی را مشخص سازیم. در پایان نیز کوشیده ایم علل بعضی از تغییرات را در تعداد، محدود ة جغرافیایی و جایگاه سیاسی ساترا پی ها ب ا استفاده از روش تحقیقات تاریخی در سایر کتیبه ها تحلیل کنیم.

کلمات کلیدی

, کورش بزرگ , داریوش بزرگ, سنگ نبشته های هخامنشی, ساتراپی های هخامنشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026638,
author = {ایمان پور, محمدتقی and شهابادی, علی اکبر},
title = {بررسی تحلیلی محدوده های جغرافیایی و اداری ساتراپی های هخامنشی در کتیبه بیستون},
journal = {مطالعات تاریخ فرهنگی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {5},
month = {October},
issn = {2008-9945},
pages = {37--63},
numpages = {26},
keywords = {کورش بزرگ ، داریوش بزرگ، سنگ نبشته های هخامنشی، ساتراپی های هخامنشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی محدوده های جغرافیایی و اداری ساتراپی های هخامنشی در کتیبه بیستون
%A ایمان پور, محمدتقی
%A شهابادی, علی اکبر
%J مطالعات تاریخ فرهنگی
%@ 2008-9945
%D 2010

[Download]