تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (46), شماره (94), سال (2011-5) , صفحات (151-173)

عنوان : ( بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , محمدعلی فلاحی , ملیحه آشنا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش تخریب محیط زیست در سال‎های اخیر، بررسی رابطه‎ی میان سطح فعالیت‌های اقتصادی و شاخص‌های زیست محیطی را مطرح نموده است. اغلب، یک رابطه‎ی علّی یک‌طرفه از تغییر در سطح فعالیت‌های اقتصادی به تغییر در آلودگی فرض شده است. در حالی که جهت علیت میان آلودگی و رشد اقتصادی کاربردهای سیاستی معنی‌داری دارد، پیش فرض جهت علیت می‌تواند ماهیت صحیح رابطه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای آلاینده و پیامدهای آن‌ از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. مطالعه‎ی حاضر وجود رابطه‎ی بلندمدت میان انتشار دی‌اکسیدکربن و رشد اقتصادی را با در نظر گرفتن دو متغیر دیگر مصرف انرژی‌های فسیلی و آزادی تجاری در ایران طی دوره‎ی 1346- 1386 بررسی می‎کند. لذا جهت مطالعه چگونگی رابطه‎ی علّی درآمد- انتشار، از آزمون علیت بر اساس الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج نشان می‎دهد علیت از رشد اقتصادی، مصرف انرژی‌های فسیلی و آزادی تجاری به انتشار دی‌اکسیدکربن وجود دارد، اما عکس آن مورد تأیید قرار نمی‌گیرد. از یک طرف به دلیل این‎که مصرف انرژی‌های فسیلی در کشور اثری بر رشد اقتصادی ندارد و از طرف دیگر مصرف انرژی از عوامل ایجاد آلودگی می‌باشد، می‌توان کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی را به عنوان راهی جهت کاهش آلودگی پیشنهاد نمود.

کلمات کلیدی

, انتشار آلودگی, رشد اقتصادی, هم‎گرایی بلندمدت, علیت, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026639,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and فلاحی, محمدعلی and آشنا, ملیحه},
title = {بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2011},
volume = {46},
number = {94},
month = {May},
issn = {0039-8969},
pages = {151--173},
numpages = {22},
keywords = {انتشار آلودگی، رشد اقتصادی، هم‎گرایی بلندمدت، علیت، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه‎ی انتشار دی‌اکسیدکربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A فلاحی, محمدعلی
%A آشنا, ملیحه
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2011

[Download]