اولین همایش ملی زمین شناسی ایران , 2011-05-25

عنوان : ( مطالعات لیتوژئوشیمیایی جهت دستیابی به آنومالی مس و طلادرمحدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی )

نویسندگان: رضا شکری , احمد خاکزاد , مرتضی رزم آرا فرزقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هدف از مطالعه حاضر تعیین مناطق ناهنجاری عنصری است، که این مناطق می توانند مرتبط با کانی-سازی باشند، بدین منظور تعداد 161 نمونه در وسعت تقریبی2/5 km2 در محدوده برناباد بردسکن از رخنمون های برجای واحدهای سنگی، محل کارهای قدیمی، گسل ها،کانی سازی ها، ترانشه‌های اکتشافی و کنتاکت بین واحد شیست و توده نفوذی برداشت گردید و به روش ICP-ME برای تعیین عیار 43 عنصر آنالیز شد. بعد از سنسورد کردن داده های تجزیه شیمیایی، پردازش های آماری تک متغیره و چند متغیره از جمله محاسبه ضرایب همبستگی، تجزیه و تحلیل خوشه ای، تجزیه و تحلیل فاکتوری و ... بر روی داده ها اعمال شده و نتایج مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفتند که در نهایت مشخص شد، عنصر مس که عنصر اصلی کانی سازی در محدوده است، همبستگی بالایی با عناصر روی، طلا، آرسنیک و آهن دارد و عنصر طلا نیز با عناصر مس، آرسنیک، آهن، سرب، نقره و تلوریم همبستگی نسبتاً بالایی نشان می دهد. عنصر مس(Cu) دربخش های مرکز، شرق و جنوب محدوده و عنصرطلا(Au) نیز در بخش های مرکز تا جنوب غرب محدوده بیشترین آنومالی ها را نشان داده اند. بالاترین عیار عنصر مس متعلق به نمونه های برداشت شده در بخش شرقی محدوده و برابر با 1/3% می باشد. بالاترین عیار عنصر طلا در دو نمونه نزدیک به هم 3 تا4 ppm، منطبق بر نمونه های برداشت شده از بخش مرکزی محدوده و در کنتاکت واحد شیست سازند تکنار و توده میکرودیوریتی می باشد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: مس, طلا, مطالعات لیتوژئوشیمیایی, برناباد, همبستگی, گسلش, سازند تکنار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026643,
author = {رضا شکری and احمد خاکزاد and رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {مطالعات لیتوژئوشیمیایی جهت دستیابی به آنومالی مس و طلادرمحدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی},
booktitle = {اولین همایش ملی زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کلید واژه ها: مس، طلا، مطالعات لیتوژئوشیمیایی،برناباد، همبستگی، گسلش، سازند تکنار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعات لیتوژئوشیمیایی جهت دستیابی به آنومالی مس و طلادرمحدوده برناباد بردسکن، استان خراسان رضوی
%A رضا شکری
%A احمد خاکزاد
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]