علوم باغبانی, دوره (25), شماره (4), سال (2012-1) , صفحات (369-375)

عنوان : ( بررسی تاثیر نسبت های کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بسترکاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین (L. Capsicum annuum) )

نویسندگان: سمیه غلام نژادنصیرابادی , حسین آروئی , سیدحسین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی کوکوپیت و ورمی کمپوست در نسبت های مختلف به عنوان بستر کاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین رقم کالیفرنیاواندرآزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در محل گلخانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. تیمارهای مورد استفاده شامل ورمی کمپوست: کوکوپیت (1:3)، ورمی کمپوست: کوکوپیت(3:1)، ورمی کمپوست: کوکوپیت(1:1) و خاک معمولی نشاء بود. نتایج بدست آمده نشان داد که صفات مورد مطالعه تحت تاثیر تیمارهای قرار گرفته اند. به طوری که بیشترین وزن تر و وزن خشک ریشه، وزن تر و وزن خشک شاخساره، قطر نشاء، تعداد میانگره، میزان سطح برگ و ارتفاع نشاء در بستر ورمی کمپوست: کوکوپیت (1:3) حاصل شد.

کلمات کلیدی

, بستر کاشت, سبز شدن, فلفل شیرین,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026657,
author = {غلام نژادنصیرابادی, سمیه and آروئی, حسین and نعمتی, سیدحسین},
title = {بررسی تاثیر نسبت های کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بسترکاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین (L. Capsicum annuum)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2012},
volume = {25},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4730},
pages = {369--375},
numpages = {6},
keywords = {بستر کاشت، سبز شدن، فلفل شیرین، نشاء},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر نسبت های کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بسترکاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین (L. Capsicum annuum)
%A غلام نژادنصیرابادی, سمیه
%A آروئی, حسین
%A نعمتی, سیدحسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2012

[Download]