اولین همایش ملی روان شناسی سلامت , 2012-03-08

عنوان : ( جایگاه مولفه های سلامت در میان مولفه های مربوط به آموزش شهروندی (تحلیل محتوای کتابهای درسی کودکان کم توان ذهنی) )

نویسندگان: بهروز مهرام , وحید نجاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده توجه به سلامت و مولفه های آن از جمله موارد مهم در برنامه درسی نظام آموزش و پرورش همگانی است. در این مطالعه که با هدف بررسی جایگاه توجه به شهروندی و مولفه های آن [و از جمله سلامت جسمانی و عاطفی] در کتابهای درسی مخصوص کودکان کم توان ذهنی انجام شده است، بیست و پنج کتاب درسی در پایه های پنج گانه مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه از نوع تحلیل محتوا بوده و واحد زمینه را کتاب و واحد ثبت را تصاویر و مضامین جملات یا پاراگرافها تشکیل داده است. کدگذاری به شیوه استقرایی انجام شده است. یافته ها نشان دهنده آن است که از میان 10174 واحد کدگذاری شده در آموزش شهروندی، نزدیک به سه هزار واحد مربوط به مولفه های سلامت در جنبه های عاطفی و روانشناختی است. بر این اساس، توانایی برقراری ارتباط با دیگران در جایگاه نخست (با 910 فراوانی)، توانایی سازگاری با دیگران در جایگاه دوم (با 850 فراوانی)، احساس مسئولیت اجتماعی (با 846 فراوانی) در جایگاه سوم و مراقبت از خود در خطرات و بحرانهای اجتماعی (با 402 مشاهده) در جایگاه چهارم بوده است.

کلمات کلیدی

, شهروندی, کتب درسی, کودکان کم توان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026667,
author = {مهرام, بهروز and وحید نجاتی},
title = {جایگاه مولفه های سلامت در میان مولفه های مربوط به آموزش شهروندی (تحلیل محتوای کتابهای درسی کودکان کم توان ذهنی)},
booktitle = {اولین همایش ملی روان شناسی سلامت},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {شهروندی، کتب درسی، کودکان کم توان ذهنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه مولفه های سلامت در میان مولفه های مربوط به آموزش شهروندی (تحلیل محتوای کتابهای درسی کودکان کم توان ذهنی)
%A مهرام, بهروز
%A وحید نجاتی
%J اولین همایش ملی روان شناسی سلامت
%D 2012

[Download]