ششمین همایش ملی دانشجویان پیراپزشکی سراسر کشور , 2012-02-26

عنوان : ( اثر کربنوکسالون و بیکوکولین تزریق شده به صورت نخاعی بر التهاب ناشی از فرمالین در موش صحرایی نر نژاد ویستار )

نویسندگان: سیمین افشارکارگر , مسعود فریدونی , ناصر مهدوی شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بین انواع مکانیسمهای درگیر در پاتولوژی، تغییر در انتقال سیناپسی در شاخ پشتی نخاع ...

کلمات کلیدی

, التهاب, تزریق نخاعی (it), گابا A, کربنوکسالون, Gap junction, بیکوکولین متیودیده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026670,
author = {افشارکارگر, سیمین and فریدونی, مسعود and مهدوی شهری, ناصر},
title = {اثر کربنوکسالون و بیکوکولین تزریق شده به صورت نخاعی بر التهاب ناشی از فرمالین در موش صحرایی نر نژاد ویستار},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان پیراپزشکی سراسر کشور},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {التهاب، تزریق نخاعی (it)، گابا A، کربنوکسالون، Gap junction، بیکوکولین متیودیده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کربنوکسالون و بیکوکولین تزریق شده به صورت نخاعی بر التهاب ناشی از فرمالین در موش صحرایی نر نژاد ویستار
%A افشارکارگر, سیمین
%A فریدونی, مسعود
%A مهدوی شهری, ناصر
%J ششمین همایش ملی دانشجویان پیراپزشکی سراسر کشور
%D 2012

[Download]