اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی , 2011-11-17

عنوان : ( بررسی گذر ساسند سورگاه به ساسند ایلام در یال جنوبی تاقدیس کوه سلطان )

نویسندگان: زهره قلندری , محمد وحیدی نیا , حسن امیری بختیار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ح ضً رس بًی ساگزس با ریوذ ضمال غزب- جى بً ضزق در جى بً ی جى بً غزب ایزان گستزش دارد ساسوذ اَی س رًگا ی ایلام بخص اس رس بًات و طُت ضذ در ح ضً ساگزس می باضىذ ک اس وظز چیى ضىاسی ا مَیت بالایی داروذ.در ایه تحمیک سعی ضذ است ک با استفاد اس مطالعات صحزایی، واو فًسیل اَی آ کَی ی فزامیىیفز اَی پلاوکت وًیک مزس ایه ساسوذ اَ م رًد بزرسی لزار گیزد. در مجم عً 61 متز م رًد بزرسی لزار گزفت ی تعذاد 23 وم وً ب ط رً سیستماتیک در ف اًصل 5./ متزی بزداضت گزدیذ. پس اس آماد ساسی، واو فًسیل اَی آ کَی ی فزامیىیفز اَی پلاوکت وًیک م رًد بزرسی لزار گزفتىذ ی تعذاد 63 گ وً اس 7 جىس واو فًسیل اَی آ کَی ضىاسایی ضذ ک مطابک با بای سًین CC15 ی CC16 است ی مَچىیه 61 گ وً متعلک ب 66 جىس اس فزامیىیفز اَی پلاوکت وًیک ی بىت وًیک ی 3 جىس ی 3 گ وً اس غیز فزامیىیفز اَ ضىاسایی ضذ است. بز اساس فسیل اُی ضىاسایی ضذ ب یًژ فزامیىیفز اَی پلاوکت وًیک 3 بای سًین در ایه مطالع معزفی ضذ ک بای سًین Dicarinella concavata اس راس ساسوذ س رًگا ی لاعذ ساسوذ ایلام ی بای سًین Dicarinella asymetrica اس لاعذ ی ساسوذ ایلام معزفی می گزدد. بز اساس بای سًین اَی ف قً در ایه بزش سه ساسوذ س رًگا ساوت وًیه پیطیه ی سه لسمت لاعذ ساسوذ ایلام ساوت وًیه پیطیه- پسیه تعییه ضذ است.

کلمات کلیدی

, سازند ایلام, سازند سورگاه, گذر, تاقدیس کوه سلطان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026673,
author = {قلندری, زهره and وحیدی نیا, محمد and حسن امیری بختیار},
title = {بررسی گذر ساسند سورگاه به ساسند ایلام در یال جنوبی تاقدیس کوه سلطان},
booktitle = {اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سازند ایلام،سازند سورگاه، گذر، تاقدیس کوه سلطان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی گذر ساسند سورگاه به ساسند ایلام در یال جنوبی تاقدیس کوه سلطان
%A قلندری, زهره
%A وحیدی نیا, محمد
%A حسن امیری بختیار
%J اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
%D 2011

[Download]