علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (2), شماره (8), سال (2012-1) , صفحات (95-106)

عنوان : ( تأثیر شوری آب آبیاری بر صفات ریشه دو رقم حساس و مقاوم به شوری گندم وارتباط آن با عملکرد دانه در شرایط گلخانه )

نویسندگان: اعظم برزوئی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی , میر احمد موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر شوری بر ویژگی های ریشه و عملکرد دو رقم گندم، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج به صورت فاکتوریل در قالب طرح کام ل تصادفی با سه تکرار انجام شد . فاکتور اول شامل رقم حساس (تجن) و رقم بم) گندم و فاکتور دوم تنش شو ری در چهار سطح ( ۶،8، ۱۰ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر، شوری بود. در هر تیمار ، ۱۰ روز پس ازگرده افشانی، تغییرات صفاتی مانند وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، نسبت ریشه به اندام هو ایی و حجم و سطح ریشه بررسی شد . نتایج نشان داد که تنش شوری تأثیر معنی داری بر وزن خشک ریشه و حجم و سطح ریشه داشت به نحوی که با افزایش شوری آب آبیاری ، میانگین صفات مذکور کاهش یافت . میزان کاهش نسبت ریشه به اندام هو ایی با افزایش شوری از ۶ به ۸ دسی زیمنس بر متر به ترتیب برای ارقام تجن و بم 35.1 و 8.2 درصد بود . نتایج نشان داد که بخش زیادی از تغییرات عملکرد دانه مربوط به تغییرات وزن خشک ریشه در هر بوته است . لذا، همانطور که رقم بم در کلیه تیمار های شوری از وزن خشک ریشه بیشتری برخوردار بود، بیشترین عملکرد دانه نیز در همین رقم به دست آمد . هم چنین کمترین عملکرد دانه در رقم تجن و در شوری ۱۲ دسی زیمنس بر متر مشاهده گردید که با کمترین وزن خشک ریشه همراه بود . همبستگی نزدیکی بین سطح و حجم ریشه با وزن خشک ریشه و به دنبال آن با عملکرد د انه وجود داشت . لذا، با بررسی صفات مورد مطالعه در این آزمایش می توان بخش اعظمی از صفات مرتبط با حساسیت یا تحمل به تنش شوری ارقام گندم را به ویژگیهای ریشه آنها نسبت داد.

کلمات کلیدی

, شوری, حجم ریشه, سطح ریشه, نسبت ریشه به اندام هوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026674,
author = {برزوئی, اعظم and کافی, محمد and خزاعی, حمیدرضا and میر احمد موسوی},
title = {تأثیر شوری آب آبیاری بر صفات ریشه دو رقم حساس و مقاوم به شوری گندم وارتباط آن با عملکرد دانه در شرایط گلخانه},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2012},
volume = {2},
number = {8},
month = {January},
issn = {2008-9082},
pages = {95--106},
numpages = {11},
keywords = {شوری، حجم ریشه، سطح ریشه، نسبت ریشه به اندام هوایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شوری آب آبیاری بر صفات ریشه دو رقم حساس و مقاوم به شوری گندم وارتباط آن با عملکرد دانه در شرایط گلخانه
%A برزوئی, اعظم
%A کافی, محمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A میر احمد موسوی
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ 2008-9082
%D 2012

[Download]