تولید گیاهان زراعی, دوره (4), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (1-19)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد و بهره وری آب در برنج تحت شرایط مدیریت مختلف آبیاری و فاصله ORYZA کاشت با استفاده از مدل 2000 )

نویسندگان: ابراهیم امیری , تیمور رضوی پور , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر فاصله کاشت و مدیریت آبیاری بر بهرهوری آب برنج در استان گیلان، آزمایشی در قالب کرت های خرد شده برپایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طی دو سال زراعی 1380 و 1381 در موسسه تحقیقات برنج کشور(رشت) انجام شد. مدیریتهای آبیاری در 4 سطح به عنوان عامل اصلی و فاصله کاشت در 3 سطح به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. از برای بررسی بهرهوری آب و اجزای بیلان آب در گزینه های مدیریتی ORYZA مدل شبیه سازی 2000 متقابل آبیاری و فاصله کشت استفاده گردید. ارزیابی مقادیر شبیهسازی و اندازهگیری شده عملکرد ریشه میانگین مربعات خطا و ریشه میانگین ،t دانه با استفاده از پارامترهای ضریب تبیین، آزمون 182- مربعات خطای نرمال شده، انجام گرفت. عملکرد دانه با ریشه میانگین مربعات خطای 150 کیلوگرم در هکتار و ریشه میانگین مربعات خطای نرمال شده 6 درصد شبیه سازی شد، که توانایی را در شبیه سازی عملکرد دانه برنج نشان می دهد. با استفاده از عملکرد دانه ORYZA مدل 2000 مقدار بهره وری آب ،ORYZA اندازه گیری شده و اجزای بیلان آب شبیه سازی شده از مدل 2000 بود. با (WPT) حدود 35 درصد کمتر از بهرهوری آب مبتنی بر تعرق (WPET) مبتنی بر تبخیروتعرق 20× توجه به نتایج تحقیق مدیریت آبیاری 75 درصد تبخیر از سطح تشتک تبخیر و فاصله کاشت 20 سانتی متر به عنوان بهترین مدیریت آبیاری و فاصله کاشت انتخاب شد.

کلمات کلیدی

, آبیاری, برنج, بیلان آب, بهره وری آب, تبخیر و تعرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026675,
author = {ابراهیم امیری and تیمور رضوی پور and بنایان اول, محمد},
title = {ارزیابی عملکرد و بهره وری آب در برنج تحت شرایط مدیریت مختلف آبیاری و فاصله ORYZA کاشت با استفاده از مدل 2000},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-739X},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {آبیاری، برنج، بیلان آب، بهره وری آب، تبخیر و تعرق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد و بهره وری آب در برنج تحت شرایط مدیریت مختلف آبیاری و فاصله ORYZA کاشت با استفاده از مدل 2000
%A ابراهیم امیری
%A تیمور رضوی پور
%A بنایان اول, محمد
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2011

[Download]