علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (42), شماره (4), سال (2012-2) , صفحات (809-819)

عنوان : ( تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (Nigella sativa L.) در مشهد )

نویسندگان: سیدمحمد سیدی رشتخوار , رضا قربانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال زراعی 89- 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمار های آزمایش در دو سری شامل دوره های کنترل و تداخل علف های هرز تنظیم شدند. سری اول شامل شش تیمار بود که از زمان سبز شدن تا صفر، 14، 28، 42، 56 و70 روز پس از سبز شدن در کرت ها، علف های هرز کنترل شدند و سپس به آن ها تا زمان برداشت سیاهدانه اجازه رشد داده شد. سری دوم نیز شامل شش تیمار بودکه از زمان سبز شدن تا دوره های ذکر شده به علف های هرز در کرت ها اجازه رشد داده شد و سپس تا زمان برداشت، این علف های هرز کنترل شدند. در این مطالعه، شروع و پایان دوره بحرانی به ترتیب بر اساس معادلات لجستیک و گامپرتز در سه سطح 5/2، 5 و 10 درصد افت عملکرد قابل قبول تعیین شد. براساس نتایج این آزمایش، گندمک (Stellaria graminea) در شروع دوره رشد سیاهدانه و تاج خروس (Amaranthus retroflexus)، سلمه (Chenopodium album) وسوروف (Echinochloa cruss-galli) در اواسط و نیز در پایان فصل رشد این گیاه، به عنوان علف های هرز غالب شناخته شدند. بر اساس نتایج این آزمایش، حداکثر دوره تداخل علف های هرز (شروع دوره بحرانی) در سه سطح 5/2 ، 5 و 10 درصد افت عملکرد به ترتیب 5/10، 13، 3/17 روز از سبز شدن سیاه دانه (86، 108 و 149 درجه روز- رشد پس از سبز شدن) تعیین شد. حداقل دوره کنترل علف های هرز (پایان دوره بحرانی) نیز در سه سطح افت عملکرد ذکر شده به ترتیب 8/76، 8/74 و 1/71 روز پس از سبز شدن (1005، 960 و 883 درجه روز- رشد) از کل دوره رشد سیاهدانه (معادل 84 روز یا 1188 درجه روز- رشد) بود.

کلمات کلیدی

, دوره های کنترل علف های هرز, دوره های تداخل علف های هرز, لجستیک, گامپرتز, افت عملکرد. مقدمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026678,
author = {سیدی رشتخوار, سیدمحمد and قربانی, رضا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (Nigella sativa L.) در مشهد},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {42},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4811},
pages = {809--819},
numpages = {10},
keywords = {دوره های کنترل علف های هرز، دوره های تداخل علف های هرز، لجستیک، گامپرتز، افت عملکرد. مقدمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز سیاهدانه (Nigella sativa L.) در مشهد
%A سیدی رشتخوار, سیدمحمد
%A قربانی, رضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2012

[Download]