بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (313-323)

عنوان : ( بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در استفاده از کمپوست قارچ، کود بیولوژیک و اوره در گندم (Triticum aestivum L.) )

نویسندگان: سیدمحمد سیدی رشتخوار , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش کارایی مصرف نیتروژن نقش مهمی در توسعه کشاورزی پایدار ایفا می کند. به منظور بررسی اثرات سطوح کمپوست قارچ و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گندم ،(Triticum aestivum L.) آزمایشی گلدانی در فضای آزاد، با 18 تیمار و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 89-1388 اجرا شد .تیمارهای آزمایش ترکیبی از شش سطح کمپوست قارچ (صفر، 10 20، 40، 80و 160 تن در هکتار) و سه منبع نیتروژن (کود شیمیایی اوره ( 150 کیلوگرم در هکتار)، کود ،40 ،20 بیولوژیک نیتروکسین (شامل ازتوباکتر و آزوسپیریلوم) و شاهد بودند. نتایج نشان داد که وزن خشک، ارتفاع گیاه، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته و وزن هزار دانه با افزایش سطوح کمپوست قارچ افزایش یافت. وزن دانه در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه در تیمار 80 تن کود کمپوست قارچ در مقایسه با شاهد (بدون هیچگونه کودی) بترتیب از یک افزایش 4.7، 2.98 و 1.56 برابری برخوردار بود. در حالیکه شاخص برداشت و کارایی مصرف نیتروژن با افزایش این سطوح کاهش یافت. همچنین نتایج آزمایش حاکی از اثرات معنیدار کود شیمیایی اوره و کود بیولوژیک نیتروکسین بر صفات ذکر شده بود. با این وجود نتایج آزمایش این نکته را مورد تأکید قرار داد که در شرایط نبود یا کمبود مواد آلی در خاک، نیتروکسین ممکن است کود بیولوژیک مناسبی جهت تولید گندم نباشد.

کلمات کلیدی

, شاخص برداشت, کود آلی, کود بیولوژیک نیتروکسین, کود شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026679,
author = {سیدی رشتخوار, سیدمحمد and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در استفاده از کمپوست قارچ، کود بیولوژیک و اوره در گندم (Triticum aestivum L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2011},
volume = {3},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-7713},
pages = {313--323},
numpages = {10},
keywords = {شاخص برداشت، کود آلی، کود بیولوژیک نیتروکسین، کود شیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در استفاده از کمپوست قارچ، کود بیولوژیک و اوره در گندم (Triticum aestivum L.)
%A سیدی رشتخوار, سیدمحمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2011

[Download]