پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2007-11-24

عنوان : Comparison Frequency of Bovine Lymphocyte Antigen BOLA-DRB3.2 Alleles in Iranian Sistani Cattle in Different time ( مقایسه فراوانی آلل جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای سیستانی در دو مقطع زمانی متفاوت )

نویسندگان: محمدرضا نصیری , مهیار حیدرپور , مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه فراوانی آلل جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای سیستانی در دو مقطع زمانی متفاوت

کلمات کلیدی

, مقایسه فراوانی آلل جایگاه ژنی BoLA, DRB3.2 در گاوهای سیستانی در دو مقطع زمانی متفاوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:102668,
author = {نصیری, محمدرضا and حیدرپور, مهیار and طهمورث پور, مجتبی},
title = {Comparison Frequency of Bovine Lymphocyte Antigen BOLA-DRB3.2 Alleles in Iranian Sistani Cattle in Different time},
booktitle = {پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2007},
location = {تهران},
keywords = {مقایسه فراوانی آلل جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای سیستانی در دو مقطع زمانی متفاوت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Comparison Frequency of Bovine Lymphocyte Antigen BOLA-DRB3.2 Alleles in Iranian Sistani Cattle in Different time
%A نصیری, محمدرضا
%A حیدرپور, مهیار
%A طهمورث پور, مجتبی
%J پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2007

[Download]