اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی , 2011-11-17

عنوان : ( پالئواکولوژی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: میرامیر صلاحی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایی تحمیک پبلئ اَک لَ شَی سبز ذً خب گًیراى در برش بً دٍیس چ لْ کوبى ب سی ائ سَی پیشیی- هیب یً، اٍلع در شرق ح ضَ رس بَی کپ داغ بر هب بٌی ف بًَی فراهی یٌفر بّی پلا کًت یًَک ه رَد هطبلع لرار گرفت است. لیت لَ شَی ایی برش شبهل ت بٌ بٍی از هبرى ب ر گً سبس زیت یًَ هبرى آ کّی ب ر گً زرد کرهی ب دَ اجتوبع ف بًَی فراهی یٌفر بّی پلا کًت یًَک آى شًبى د ذٌّ شرایظ ی تَر فٍیک سبز ذً ف قَ هی ببشذ ک ایی اهر در تًیج ب نّ ریختگی ست ىَ آة بب ت جَ ب جریب بًت آپ لٍی گٌ حبصل شذ است. در تًیج ایی اهر، بیشتریی فرا اٍ یً اجتوبعبت فراهی یٌفر بّی پلا کًت یًَک هرب طَ ب گ بّیی از ج سٌ بّی Acarinina Subbotina ب دَ شب ذّ عذم حض رَ برخی از گ بّیی ک خ دَ را بب شرایظ الیگ تَر فٍیک فٍک داد ا ذً خ اَ یّن ب دَ ک هی ت اَى ب ج سٌ بّیی از لبیل Morozovella ، Igorina Globigerinatheka اشبر کرد.

کلمات کلیدی

, کپه داغ, سازند خانگیران, ائوسن, پالئواکولوژی, فرامینیفرهای پلانکتونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026683,
author = {صلاحی, میرامیر and وحیدی نیا, محمد and عاشوری, علیرضا},
title = {پالئواکولوژی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کپه داغ، سازند خانگیران، ائوسن، پالئواکولوژی، فرامینیفرهای پلانکتونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پالئواکولوژی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در برش ناودیس چهل کمان واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغ
%A صلاحی, میرامیر
%A وحیدی نیا, محمد
%A عاشوری, علیرضا
%J اولین همایش ملی علمی دانشجویی انجمن زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
%D 2011

[Download]