چهارمین کنگره تازه های دیابت , 2012-02-29

Title : ( Study of the effects of insulin therapy during pregnancy and lactation in hyperglycemia mothers on testis parameters of off spring )

Authors: masoumeh shakehnia , Morteza Behnam Rassouli , Masoud Fereidoni ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026703,
author = {Shakehnia, Masoumeh and Behnam Rassouli, Morteza and Fereidoni, Masoud},
title = {Study of the effects of insulin therapy during pregnancy and lactation in hyperglycemia mothers on testis parameters of off spring},
booktitle = {چهارمین کنگره تازه های دیابت},
year = {2012},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {hyperglycemia; insulin therapy; testis parameters; rat},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Study of the effects of insulin therapy during pregnancy and lactation in hyperglycemia mothers on testis parameters of off spring
%A Shakehnia, Masoumeh
%A Behnam Rassouli, Morteza
%A Fereidoni, Masoud
%J چهارمین کنگره تازه های دیابت
%D 2012

[Download]