چهارمین کنگره تازه های دیابت , 2012-02-29

Title : ( Study of the effects of lunaea acanthodes extract on Leydig cells number and testosterone level in rat )

Authors: - - , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026705,
author = { -, - and Behnam Rassouli, Morteza and Mahdavi SHahri, Nasser},
title = {Study of the effects of lunaea acanthodes extract on Leydig cells number and testosterone level in rat},
booktitle = {چهارمین کنگره تازه های دیابت},
year = {2012},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {hyperglycemia; Leydig cell; lunaea acanthodes; testis},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Study of the effects of lunaea acanthodes extract on Leydig cells number and testosterone level in rat
%A -, -
%A Behnam Rassouli, Morteza
%A Mahdavi SHahri, Nasser
%J چهارمین کنگره تازه های دیابت
%D 2012

[Download]