تحقیقات منابع آب ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (85-88)

عنوان : ( تعیین اختلاف تلفات آب مصرفی کولرهای آبی در معرض آفتاب و در زیر سایه بان )

نویسندگان: سعداله ولایتی , محمد بهنام رسولی , محمد فشائی , مهدی زینلی , محمدجواد سمیعی دلوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با توجه به وضعیت بحرانی آب در شهر مقدس مشهد و به منظور صرفه جویی در آب شرب که حجم بالایی از آن در ماههای گرم سال توسط کولرهای آبی مصرف می شود به بررسی میزان تلفات آب در کولرهای زیر سایه بان و کولرهای زیر آفتاب پرداخته شد و این نتیجه حاصل شد که کولرهای زیر سایه بان حدود 10 درصد آب کمتری نسبت به کولرهای زیر آفتاب مصرف می کنند.

کلمات کلیدی

, کولر آبی, سایه بان, دما, رطوبت نسبی , مصرف آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026711,
author = {ولایتی, سعداله and محمد بهنام رسولی and محمد فشائی and مهدی زینلی and محمدجواد سمیعی دلوئی},
title = {تعیین اختلاف تلفات آب مصرفی کولرهای آبی در معرض آفتاب و در زیر سایه بان},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2011},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-2347},
pages = {85--88},
numpages = {3},
keywords = {کولر آبی، سایه بان،دما، رطوبت نسبی ،مصرف آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین اختلاف تلفات آب مصرفی کولرهای آبی در معرض آفتاب و در زیر سایه بان
%A ولایتی, سعداله
%A محمد بهنام رسولی
%A محمد فشائی
%A مهدی زینلی
%A محمدجواد سمیعی دلوئی
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2011

[Download]