المپیک, دوره (55), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (47-56)

عنوان : ( اثر تمرین هوازی و مکمل های ویتامین E و C بر GSH و آنزیم های ضداکسایشی GPX و SOD در موش های باردار )

نویسندگان: الهام حکاک دخت , فاطمه اسلامی , حمید رجبی , مهدی هدایتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این تحقیق به بررسی اثر تمرین هوازی و مکمل‌های ویتامین C و E در دوران بارداری برآنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز(GPx)، سوپراکسید دسموتاز (SOD) و گلوتاتیون (GSH) پرداخته است. به این منظور40 موش ماده(90 روزه با وزن 160-145 گرم) پس از باردار شدن، به طور تصادفی به 4 گروه 10 تایی شامل گروه تمرین، گروه تمرین و مکمل، گروه مکمل و گروه کنترل تقسیم شدند. حیوانات در شرایط استاندارد آزمایشگاهی نگهداری شدند و دسترسی آنها به آب و غذا آزاد بود. دو گروه از موش‌ها از غذاهای مکمل‌سازی شده (600 میلی‌گرم ویتامین E و یک گرم ویتامین C به ازای هر کیلوگرم غذا) استفاده کردند و دو گروه از آنها برنامه تمرین هوازی دویدن روی نوارگردان مخصوص بر اساس اصل اضافه بار را انجام دادند. در نهایت، برای مقایسه گروه‌ها از روش تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که در مقادیر GSH (054/0 = p) و فعالیت GPX (p=0/293) پس‌آزمون گروه‌ها تفاوت آماری معنی‌داری وجود ندارد اما در رابطه با فعالیت SOD تفاوت معنی‌دار بود (002/0p= ). در مقایسه نتایج پیش‌آزمون و پس‌آزمون افزایش GSH در هیچکدام از گروه‌های تجربی از لحاظ آماری معنی‌دار نبود اما افزایش فعالیت SOD در هر سه گروه تجربی، گروه تمرین (p= 0/000)، گروه تمرین و مکمل (p= 0/012) و گروه مکمل (p= 0/001) معنی‌دار بود. فعالیت GPX نیز در گروه اول یعنی گروه کنترل کاهش معنی‌داری پیدا کرد (p= 0.036) اما در سه گروه تجربی افزایش یافت که این افزایش معنی‌دار نبود. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت در دوران بارداری که فشار اکسایشی در بدن مادر بیشتر می‌شود، انجام تمرینات هوازی، مصرف مکمل‌های ویتامینی و تعامل این دو با هم، هر سه می‌توانند افزایش فعالیت سیستم ضد اکسایشی بدن را در پی داشته باشند.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, آنزیم ضد اکسایشی, گلوتاتیون پراکسیداز, سوپراکسید دسموتاز, گلوتاتیون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026715,
author = {حکاک دخت, الهام and فاطمه اسلامی and حمید رجبی and مهدی هدایتی},
title = {اثر تمرین هوازی و مکمل های ویتامین E و C بر GSH و آنزیم های ضداکسایشی GPX و SOD در موش های باردار},
journal = {المپیک},
year = {2011},
volume = {55},
number = {3},
month = {November},
issn = {1025-4277},
pages = {47--56},
numpages = {9},
keywords = {تمرین هوازی، آنزیم ضد اکسایشی، گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دسموتاز، گلوتاتیون.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تمرین هوازی و مکمل های ویتامین E و C بر GSH و آنزیم های ضداکسایشی GPX و SOD در موش های باردار
%A حکاک دخت, الهام
%A فاطمه اسلامی
%A حمید رجبی
%A مهدی هدایتی
%J المپیک
%@ 1025-4277
%D 2011

[Download]