المپیک, سال (2007-3)

عنوان : The description of mashhad\'s peoples attitude and tendency to physical educaton and sport ( توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , مهدی سهرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق عبارت است از توصیف نگرش و گرایش مردم مشهد به فعالیتهای حرکتی و ورزشی. بدین منظور پرسشنامه ای با 36 عبارت نگرشی در قالب 6 بعد یا مولفه، 12 عبارت گرایشی و 9 پرسش ویژگی های فردی تهیه و بین 1049 مرد و زن بالای 16 سال شهر مشهد به روش مستقیم توزیع شد. نهایتاً نتایج این تحقیق نشان داد که بین گرایش به انجام فعالیتهای حرکتی و ورزشی در افراد با ویژگیهای مختلف سطح تحصیلات، نوع شغل، میزان درآمد و هزینۀ ماهانه کل خانواده رابطه معنی دار وجود نداشت.

کلمات کلیدی

, نگرش, گرایش, فعالیتهای حرکتی و ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102672,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and سهرابی, مهدی},
title = {The description of mashhad\'s peoples attitude and tendency to physical educaton and sport},
journal = {المپیک},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1025-4277},
keywords = {نگرش، گرایش، فعالیتهای حرکتی و ورزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The description of mashhad\'s peoples attitude and tendency to physical educaton and sport
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A سهرابی, مهدی
%J المپیک
%@ 1025-4277
%D 2007

[Download]