علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (14), شماره (3), سال (2007-8) , صفحات (120-128)

عنوان : ( بررسی تنوع احتمالی موجود در منطقه ITS و DNA ریبوزومی جدایه‌های Fusarium solani سیب‌زمینی و ارتباط آن با بیماری زایی و منشاء جغرافیایی در استان‌های خراسان رضوی و شمالی )

نویسندگان: ساره بقائی راوری , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور , فرهاد شکوهی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تنوع احتمالی موجود در منطقه ITS و DNA ریبوزومی جدایه‌های Fusarium solani سیب‌زمینی و ارتباط آن با بیماری زایی و منشاء جغرافیایی در استان‌های خراسان رضوی و شمالی

کلمات کلیدی

, Fusarium, Ribotyping, Potato
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026735,
author = {بقائی راوری, ساره and فلاحتی رستگار, ماهرخ and جعفرپور, بهروز and شکوهی فر, فرهاد},
title = {بررسی تنوع احتمالی موجود در منطقه ITS و DNA ریبوزومی جدایه‌های Fusarium solani سیب‌زمینی و ارتباط آن با بیماری زایی و منشاء جغرافیایی در استان‌های خراسان رضوی و شمالی},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2007},
volume = {14},
number = {3},
month = {August},
issn = {1028-3099},
pages = {120--128},
numpages = {8},
keywords = {Fusarium; Ribotyping; Potato},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع احتمالی موجود در منطقه ITS و DNA ریبوزومی جدایه‌های Fusarium solani سیب‌زمینی و ارتباط آن با بیماری زایی و منشاء جغرافیایی در استان‌های خراسان رضوی و شمالی
%A بقائی راوری, ساره
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A جعفرپور, بهروز
%A شکوهی فر, فرهاد
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2007

[Download]