Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی, ( ISI ), دوره (46), شماره (3), سال (2010-9) , صفحات (217-233)

عنوان : ( بررسی تنوع فنو تیپی و ژنو تیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبانهای زینتی در بخشهایی از شمال ایران )

نویسندگان: ساره بقائی راوری , مسعود شمس بخش , حشمت اله رحیمیان , ناصر صفائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طیف وسیعی از باکتریهای پکتولیتیک سبب خسارت به گیاهان زینتی می شوند. شناسایی دقیق عامل بیماری در مناطق شمالی ایران و بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری ها، برای اعمال روشهای کنترل موثر، ضروری است. تعداد 38 جدایه باکتری از برگ و قسمت های گوشتی گیاهان زینتی از گلخانه های مختلف استانهای گیلان، گلستان، شرق مازندران و شهر مشهد جداسازی گردید. جدایه ها از نظر ویژگی های فنوتیپی، بیماریزایی، نقوش الکتروفورزی پروتئین های سلولی و انگشت نگاری DNAی ژنومی مورد مقایسه قرار گرفتند. بر اساس خصوصیات فنوتیپی افتراقی، جدایه ها در جنس های Pectobacterium، Dickeya و بینابین آنها قرارگرفتند. در آنالیز عددی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی افتراقی، جدایه های منتسب به جنس های بالا در 12 گروه دسته بندی شدند. جدایه ها ی گیاهان زینتی در الگوی پروتئین های سلولی متنوع بودند. این روش در دسته بندی مقدماتی جدایه ها مفید بود. با بکارگیری آغازگرهای ERIC، REP و BOX، قطعات DNA ی ژنومی جدایه های نماینده به همراه یازده جدایه استاندارد تکثیر و الکتروفورز گردید. بر اساس الگوی بدست آمده از هر سه آغازگر، جدایه های گیاهان زینتی با اختلاف زیادی در کنار استانداردها گروه بندی شدند. به نظر می رسد rep- PCR در گروه بندی جدایه های اروینیای پکتولیتیک از قابلیت کافی برخوردار نیست.

کلمات کلیدی

, لکه برگی, پوسیدگی نرم, گیاهان زینتی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026737,
author = {بقائی راوری, ساره and مسعود شمس بخش and حشمت اله رحیمیان and ناصر صفائی},
title = {بررسی تنوع فنو تیپی و ژنو تیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبانهای زینتی در بخشهایی از شمال ایران},
journal = {Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی},
year = {2010},
volume = {46},
number = {3},
month = {September},
issn = {0006-2774},
pages = {217--233},
numpages = {16},
keywords = {لکه برگی، پوسیدگی نرم، گیاهان زینتی، rep-PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع فنو تیپی و ژنو تیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبانهای زینتی در بخشهایی از شمال ایران
%A بقائی راوری, ساره
%A مسعود شمس بخش
%A حشمت اله رحیمیان
%A ناصر صفائی
%J Iranian Journal of Plant Pathology-بیماریهای گیاهی
%@ 0006-2774
%D 2010

[Download]