ششمین همایش ملی بیوتکنولوزی , 2009-08-13

عنوان : ( استفاده از rep-PCR در بررسی چند شکلی بین اروینیاهای پکتولیتیک جداشده از گیاهان زینتی در بخش هایی از شمال کشور )

نویسندگان: ساره بقائی راوری , حشمت اله رحیمیان , مسعود شمس بخش , ناصر صفائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی بین اروینیاهای پکتولیتیک عامل لکه برگی . پوسیدگی نرم گیاهان زینتی، در سال 87-1386، از بافت برگ و بخش های گوشتی میزبانهای زینتی دارای علائم بیماری از گلخانه های گیلان، گلستان، شرق مازندران، و شهر مشهد نمونه برداری شد. تعداد 38 جدایه با استفاده از محیط کشت های EMB و NAS جدا گردید. بر اساس آزمونهای متعارف باکتری شناسی، جنس های اروینیای پکتولیتیک (پکتوباکتریوم و دیکیا) و گونه ها و زیر گونه های وابسته گروهبندی شدند. جدایه های نماینده متعلق به جنس های فوق و یازده جدایه هاستاندارد در آزمون انگشت نگاری DNA ی ژنومی مور بررسی قرار گرفتند. دندوگرام ترکیبی حاصل از تکثیر جدایه ها با سه آغازگر ERIC، REP و BOX آنها را در سطح شباهت 24%، در 26 گروه قرار داده که 7 گروه آن متعلق به استانداردها می باشد. نتیج حاکی از وجود هتروزنی قابل توجه در هر دو سطح فنوتیپی و ژنوتیپی بین جدایه ای ایرانی این گروه از باکتری ها می باشد.

کلمات کلیدی

, گیاهان زینتی, لکه برگی, پوسیدگی نرم, تنوع ژنتیکی, rep-PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026739,
author = {بقائی راوری, ساره and حشمت اله رحیمیان and مسعود شمس بخش and ناصر صفائی},
title = {استفاده از rep-PCR در بررسی چند شکلی بین اروینیاهای پکتولیتیک جداشده از گیاهان زینتی در بخش هایی از شمال کشور},
booktitle = {ششمین همایش ملی بیوتکنولوزی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گیاهان زینتی، لکه برگی، پوسیدگی نرم، تنوع ژنتیکی، rep-PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از rep-PCR در بررسی چند شکلی بین اروینیاهای پکتولیتیک جداشده از گیاهان زینتی در بخش هایی از شمال کشور
%A بقائی راوری, ساره
%A حشمت اله رحیمیان
%A مسعود شمس بخش
%A ناصر صفائی
%J ششمین همایش ملی بیوتکنولوزی
%D 2009

[Download]