دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور , 2011-02-13

عنوان : ( فیلوژنی جدایه های Pectobacterium بدست آمده از گیاهان زینتی گلخانه های استان های شمالی ایران )

نویسندگان: ساره بقائی راوری , حشمت اله رحیمیان ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس Pectobacterium یکی از اینتروباکتریال های بیمارگر گیاهی و از عوامل مهم بیماریزا در طیف وسیعی از گونه های گیاهان زینتی- آپارتمانی می باشد. ناهمگنی در ویژگیهای فنوتیپی گونه ها و زیر گونه های این جنس در مقایسه با جدایه های استاندارد، تشخیص دقیق این گروه از باکتری ها را محدود نموده است. بدین منظور در مجموعه ای از جدایه های نماینده جنس Pectobacterium عامل پوسیدگی نرم و لکه برگی بدست آمده از گیاهان زینتی مختلف گلخانه های استانهای گیلان و گلستان، نواحی s16 از اپران دی ان ای ریبوزومی و دو ژن خانه داری مالات دهیدروژناز (mdh) و گلیسر آلدئید3- فسفات دهیدروژناز A ( gapA) مورد بررسی قرار گرفت. دی ان ای نمونه ها با استفاده از کیت خالص سازی دی ان ای ژنومی استخراج شده، نواحی مربوط به سه جایگاه ژنی مذکور با استفاده از آغازگرهای مربوطه فزون سازی گردید. قطعات بدست آمده از واکنش زنجیره ای پلیمراز هر جایگاه ژنی، خالص سازی، توالی سنجی، و ویرایش شده، در GeneBank وارد گردید. توالی هر سه جایگاه ژنی جدایه های مورد مطالعه با آرایه ای معتبر گونه ها و زیر گونه های استاندارد پکتوباکتریوم و جنس های نزدیک مستخرج از GeneBank مقایسه گردید. پس از همردیفی توالی ها، ترسیم شجره فیلوزنتیک با روش های Neighbor-joining و Maximum Likelihood انجام شد. دندروگرام حاصل از همردیفی زن s16 دی ان ای ریبوزومی نشان داد که این جدایه ها در گروهی جداگانه ولی مرتبط با سایر گونه ها و زیر گونه های Pectobacterium قرار دارند. ننایج حاصل از همردیفی دو ژن mdh و gapA مجزا بودن این گروه را تایید نمود. گروه مربوطه مابین دو گونه P. atrpsepticum و P. wasabiae در دندروگرام مربوطه جای گرفت. نتایج حاصل از فیلوژنی، ارتباطی با تخصصی میزبانی و منشاء جغرافیایی ندارد. انجام ازمونهای تکمیلی برای نامگذاری و توصیف کامل تر این گروه مورد نیاز است.

کلمات کلیدی

, Pectobacterium , گیاهان زینتی, مالات دهیدروژناز, گلیسرآلدئید 3- فسفات دهیدروژناز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026740,
author = {بقائی راوری, ساره and حشمت اله رحیمیان},
title = {فیلوژنی جدایه های Pectobacterium بدست آمده از گیاهان زینتی گلخانه های استان های شمالی ایران},
booktitle = {دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Pectobacterium ، گیاهان زینتی، مالات دهیدروژناز، گلیسرآلدئید 3- فسفات دهیدروژناز A},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فیلوژنی جدایه های Pectobacterium بدست آمده از گیاهان زینتی گلخانه های استان های شمالی ایران
%A بقائی راوری, ساره
%A حشمت اله رحیمیان
%J دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور
%D 2011

[Download]