هفتمین همایش ملی بیوتکنولوزی , 2011-09-12

عنوان : ( شناسایی مولکولی عامل دخیل در پوسیدگی نرم پیاز در مزارع خراسان شمالی )

نویسندگان: ساره بقائی راوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتریهای پکتولیتیک از جمله عوامل مهم پوسیدگی در روی طیف وسیعی از گیاهان زراعی دارای اندام های ذخیره ای همچون پیاز می باشند. به منظور شناسایی دقیق عامل بیماری برای اعمال روشهای کنترل موثر، نمونه برداری از غده های آلوده پیازکاریهای خراسان شمالی انجام پذیرفت. بر مبنای مجموع خصوصیات موفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جدایه های بررسی حاضر Pectobacterium caratovrum subsp. carotovorum شناسایی شدند. تمامی جدایه های شناسایی شده توانایی لهیدگی روی غده ها ی پیاز در شرایط آزمایشگاه را داشتند. از مجموع سه جفت آغازگر به کار برده شده ، در تمام جدایه های مورد بررسی قطعه 550 بازی با استفاده از جفت آغازگر ExpccF/ExpccR تکثیر شد. درحالیکه هیچ باندی در واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از سایر آغازگرها مشاهده نشد. در این بررسی Pectobacterium caratovrum subsp. carotovorum به عنوان عامل پوسیدگی نرم غده های پیاز مزارع استان خراسان شمالی معرفی و صحت این یافته با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز اختصاصی تایید شده است.

کلمات کلیدی

, باکتریهای پکتولیتیک, پیاز, واکنش زنجیره ای پلیمراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026743,
author = {بقائی راوری, ساره},
title = {شناسایی مولکولی عامل دخیل در پوسیدگی نرم پیاز در مزارع خراسان شمالی},
booktitle = {هفتمین همایش ملی بیوتکنولوزی},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {باکتریهای پکتولیتیک، پیاز، واکنش زنجیره ای پلیمراز اختصاصی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی مولکولی عامل دخیل در پوسیدگی نرم پیاز در مزارع خراسان شمالی
%A بقائی راوری, ساره
%J هفتمین همایش ملی بیوتکنولوزی
%D 2011

[Download]