جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (8), شماره (8), سال (2006-4) , صفحات (13-32)

عنوان : ( تعیین نواحی مستعد کشت زرشک در استان خراسان جنوبی با استفاده از gis )

نویسندگان: بهلول علیجانی , رضا دوستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به دنبال مطالعه تعیین نواحی مستعد کشت زرشک با توجه به عوامل موثر درکشت زرشک در منطقه جنوب خراسان است. برای این منظور عناصر اقلیمی دما،بارش و نم نسبی روزانه در دوره آماری 2003 - 1985 و نقشه های سطوح ارتفاعی، شیب، جهت شیب و نقشه سه بعدی (TIN) منطقه، کشاورزی، پوشش گیاهی، کاربری اراضی و خاک منطقه جنوب خراسان تهیه و پردازش گردید. آمار کشاورزی مانند تولید سالانه و سطح زیر کشت زرشک از وزارت جهاد کشاورزی دریافت شد. داده ها ابتدا با استفاده از نرم افزار های آماریاکسل و اس مادا و SPSS پردازش شدند و هر یک از ویژگی های مورد نیاز در تعیین نواحی مستعد کشت زرشک استخراج گردید. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ایستگاه های منطقه بر اساس ویژگی ها و از نظر کشت زرشک مقایسه شده و امتیاز گرفتند. امتیاز ایستگاه ها در محیط جی.آی.اس به نقشه های رستری یا رقومی تبدیل شد، در نهایت با تلفیق لایه های مورد نظر در کشت زرشک، نقشه نهایی، که استعداد منطقه برای تولید وگسترش سطح زیر کشت زرشک بود، تهیه شد. نتایج این تحقیق نشان داد که در بین عوامل موثر بر تولید و گسترش کشت زرشک، شرایط اقلیمی نقش برجسته ای دارند و با استفاده از توانایی بالقوه محیط GIS می توان تحقیقات مکانی دقیق تر و سریعتر با نتایج روشنتری انجام داد. در منطقه مورد مطالعه مساحت زمین های مستعد کشت زرشک، بسیار بیشتر از مساحت زیر کشت موجود است و بیشتر زمین های مستعد در نواحی مرکزی، شمالی و شمال غربی و قسمت های شمال شرقی استان قرار دارند.

کلمات کلیدی

, زرشک, خراسان جنوبی, نواحی مستعد, شاخص های اقلیمی, روش تحلیلی سلسله مراتبی, سیستم اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026746,
author = {بهلول علیجانی and دوستان, رضا},
title = {تعیین نواحی مستعد کشت زرشک در استان خراسان جنوبی با استفاده از gis},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2006},
volume = {8},
number = {8},
month = {April},
issn = {2008-1391},
pages = {13--32},
numpages = {19},
keywords = {زرشک، خراسان جنوبی، نواحی مستعد، شاخص های اقلیمی، روش تحلیلی سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین نواحی مستعد کشت زرشک در استان خراسان جنوبی با استفاده از gis
%A بهلول علیجانی
%A دوستان, رضا
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2006

[Download]