علوم کشاورزی ایران, دوره (36), شماره (1), سال (2005-4) , صفحات (137-141)

عنوان : ( بررسی بیولوژی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius روی سه رقم بادنجان در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: لیدا فکرت , پرویز شیشه بر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوره رشد پیش از بلوغ، مرگ و میر پیش از بلوغ، طول عمر بالغین، میزان تخم روزانه و کل میزان تخم، (Inerash نسبت جنسی و پارامترهای جدول زندگی سفید بالک پنبه روی سه رقم بادنجان (قصری، اصفهانی و ١٤ تعیین شد . L :١٠D ٦٠ و طول دوره روشنایی به تاریکی ± ٣٠ ، رطوبت نسبی % ٥ ºC در درجه حرارت ثابت ١٥ روز بود . / ١٦ و ٠٢ /٠٧ ، ١٧/ طول دوره رشد پیش از بلوغ این حشره روی رقم های مذکور به ترتیب ، ٠٢ ١٢ و ١١ درصد بود .طول عمر /٥ ،١٠/ درصد مرگ و میر پیش از بلوغ روی رقم های مورد آزمایش به ترتیب ، ٣ ٩ روز برای / ٨ و ٢ /٧١ ،٨/ ٤ روز برای نرها و ٨٥ / ٤و ٢ /١٤ ،٣/ حشرات بالغ نر و ماده روی این رقم ها به ترتیب ، ٨٥ ٤/١ ،٤/ ماده ها بود . میانگین تخم روزانه و کل میزان تخم سفید بالک پنبه روی رقمهای مورد بررسی به ترتیب ، ١ ٥١ روز بود .بین نسبت جنسی س فید بالکهای پنبه روی رقم های مذکور اختلاف قابل / ٤٠ و ٨ /٥ ،٣٥/ ٥ روز و ٨ / و ٣ ٠ بود .با / ٠و ١٣٠٥ /١١٤٥ ،٠/ توجهی مشاهده نشد . نرخ ذاتی رشد روی رقم های مورد آزمایش به ترتیب ، ١٠٤٧ توجه به خصوصیات تاریخچه و پارامترهای جدول زندگی ،رقم قصری به عنوان مقاومترین رقم در مقابل رشد و افزایش جمعیت Bemisia tabaci تعیین شد.

کلمات کلیدی

, تاریخچه زندگی, جدول زندگی, رقمهای بادنجان , Bemisia
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026753,
author = {فکرت, لیدا and پرویز شیشه بر},
title = {بررسی بیولوژی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius روی سه رقم بادنجان در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {2005},
volume = {36},
number = {1},
month = {April},
issn = {5652-1017},
pages = {137--141},
numpages = {4},
keywords = {تاریخچه زندگی، جدول زندگی، رقمهای بادنجان ،Bemisia tabaci},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بیولوژی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius روی سه رقم بادنجان در شرایط آزمایشگاهی
%A فکرت, لیدا
%A پرویز شیشه بر
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 2005

[Download]