نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران , 2012-03-01

Title : ( sequence stratigraphy of Upper Bajocian-Lower Batonian, Kopet-Dagh Basin, NE Iran )

Authors: M. Poursoltani , Sayyed Reza Moussavi Harami ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

sequence stratigraphy of Upper Bajocian-Lower Batonian, Kopet-Dagh Basin, NE Iran

Keywords

, sequence stratigraphy of Upper Bajocian-Lower Batonian, Kopet-Dagh Basin, NE Iran
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026767,
author = {M. Poursoltani and Moussavi Harami, Sayyed Reza},
title = {sequence stratigraphy of Upper Bajocian-Lower Batonian, Kopet-Dagh Basin, NE Iran},
booktitle = {نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران},
year = {2012},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {sequence stratigraphy of Upper Bajocian-Lower Batonian; Kopet-Dagh Basin; NE Iran},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T sequence stratigraphy of Upper Bajocian-Lower Batonian, Kopet-Dagh Basin, NE Iran
%A M. Poursoltani
%A Moussavi Harami, Sayyed Reza
%J نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران
%D 2012

[Download]