گردهم آیی مکتب شیراز , 2008-12-03

عنوان : ( بازشناسی خانه طاق بلندها ومجموعه گنبد هشت دو اثر از دوره اتابکان یزد )

نویسندگان: محمدحسن خادم زاده , اکرم حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موارد مندرج در مقاله نشانگر آن است که بناهای مورد مطالعه از پیشینه ای به مراتب کهنتر از آنچیزی برخوردار است که مرحوم پیرنیا و استاد ایرج افشار در مورد آن پنداشته اند. و از آنجهت که بعنوان اولین مجموعه حکومتی است که در یزد بازشناسی میشود حائز اهمیت بیشتری است . زیرا باید درتاریخگذاری بسیاری از بناهای دیگر یزد نیز تجدید نظر شود . در ادامه این پژوهش بناهایی که شباهتهای ساختاری با بنای مذکور دارند را متعلق به دوره اتابکان تاقی نموده و در پژوهش گنجانده شده اند. ولی همچنان که در پیوست یک آمد این دوره حکومتی نزدیک به دویست سال طول کشیده است و ابتدا تا انتهای آن دچار تغیرات وتحولات زیادی در عرصه معماری شده است و بناها بر اساس نیازهای روز جامعه ساخته و پرداخته میشدند و لذا می باید آنها را بطور مجزا بررسی کرد و مورد پژوهش قرار داد و تاریخ و ویژگیهای آنها را استخراج کرد .

کلمات کلیدی

, اتابکان, دولت خانه –گنبدخانه, مدرسه, خانه –حسینیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026775,
author = {خادم زاده, محمدحسن and حسینی, اکرم},
title = {بازشناسی خانه طاق بلندها ومجموعه گنبد هشت دو اثر از دوره اتابکان یزد},
booktitle = {گردهم آیی مکتب شیراز},
year = {2008},
location = {تهران-شیراز, ايران},
keywords = {اتابکان- دولت خانه –گنبدخانه- مدرسه- خانه –حسینیه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازشناسی خانه طاق بلندها ومجموعه گنبد هشت دو اثر از دوره اتابکان یزد
%A خادم زاده, محمدحسن
%A حسینی, اکرم
%J گردهم آیی مکتب شیراز
%D 2008

[Download]