چهارمین همایش ملی حبوبات ایران (اراک) The 4th Iranian Pulse Crops Symposium , 2012-02-08

عنوان : ( بررسی اثرات کشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. )

نویسندگان: آرزو حیدرزاده محمدرضاخان , غلامحسین مروج , زهرا گلستا نی کلا ت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سمیت تماسی گیاهان رازیانه Foeniculum vulgare Miller، کلپوره Teucrium polium Boiss. و مرزه Satureja hortensis L. روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات، در شرایط دمای C° 28±2 و رطوبت نسبی 5±65 درصد، در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه گردید. سمیت تماسی روی حشرات کامل یک روزه در 6 غلظت و در دوره زمانی 24 ساعت مطالعه شد. نتایج اسانس ها نشان داد که مرگ و میر حشرات کامل یک روزه در هر دو جنس نر و ماده با افزایش غلظت اسانس افزایش یافت. نسبت به کلیه اسانس ها، حشرات نر در مقایسه با حشرات ماده حساسیت بیشتری نشان دادند. اسانس رازیانه با LC50 معادل 390.38 و 513.46 میکرولیتر بر متر مربع به ترتیب علیه افراد نر و ماده، موثرتر از سایر اسانس های مورد بررسی بود. مقادیر LC50 برای اسانس مرزه معادل 535.69 و640.99 میکرولیتر بر متر مربع و برای اسانس کلپوره معادل 1263.09 و 1469.72 میکرولیتر بر متر مربع به ترتیب علیه افراد نر و ماده بدست آمد. بر اساس نتایج این مطالعه احتمالاً در آینده نزدیک میتوان از اسانس های گیاهی به عنوان جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی، جهت کنترل تلفیقی سوسک چهار نقطه ای استفاده نمود

کلمات کلیدی

, اسانس های گیاهی, سمیت تماسی, سوسک چهار نقطه ای حبوبات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026779,
author = {حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو and مروج, غلامحسین and گلستا نی کلا ت, زهرا},
title = {بررسی اثرات کشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F.},
booktitle = {چهارمین همایش ملی حبوبات ایران (اراک) The 4th Iranian Pulse Crops Symposium},
year = {2012},
location = {اراک, ايران},
keywords = {اسانس های گیاهی، سمیت تماسی، سوسک چهار نقطه ای حبوبات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات کشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F.
%A حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو
%A مروج, غلامحسین
%A گلستا نی کلا ت, زهرا
%J چهارمین همایش ملی حبوبات ایران (اراک) The 4th Iranian Pulse Crops Symposium
%D 2012

[Download]