پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (260-265)

عنوان : ( مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی )

نویسندگان: طاهره محمد آبادی , محسن دانش مسگران , محمدرضا نصیری , مرتضی چاجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش PCR رقابتی کمی برای مقایسه تعداد قارچ های بی هوازی شکمبه در محیط کشت خالص قارچ حاوی کنجاله آفتابگردان پرچرب (165 گرم چربی در هر کیلوگرم ماده خشک) عمل آوری شده با فرمالدئید و سود انجام شد. 21 راس گاو هلشتاین (5±30 روز شیردهی) انتخاب و با جیره های آزمایشی که شامل کنجاله آفتابگردان تیمار نشده (شاهد) و تیمار شده با 4 درصد هیدروکسید سدیم و 3/0 و 6/0 درصد فرمالدئید بودند، برای مدت 7 هفته تغذیه شدند. به منظور بررسی کمی جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه تحت تیمارهای تغذیه ای از روش PCR رقابتی استفاده گردید. قطعه استاندارد در واکنش PCRرقابتی از ژنوم فاژ لامبدا ساخته شد و تکثیر همزمان با راندمان یکسان این قطعه با قطعه DNA قارچ در یک واکنش PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. از شدت نسبی باندهای قطعه DNAالگو و کنترل استاندارد به منظور بررسی کمی جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه تحت جیره های مختلف استفاده گردید. آنالیز داده های مطالعه اخیر نشان داد که کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با سود، تعداد قارچ در محیط کشت را نسبت به شاهد افزایش، اما کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید تعداد قارچ را کاهش داد (05/0(p فایل متن کامل

کلمات کلیدی

, کنجاله آفتابگردان, سود, فرمالدئید, قارچ های شکمبه, رقابتی PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026788,
author = {طاهره محمد آبادی and دانش مسگران, محسن and نصیری, محمدرضا and مرتضی چاجی},
title = {مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {3},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-3106},
pages = {260--265},
numpages = {5},
keywords = {کنجاله آفتابگردان، سود، فرمالدئید، قارچ های شکمبه، رقابتی PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی
%A طاهره محمد آبادی
%A دانش مسگران, محسن
%A نصیری, محمدرضا
%A مرتضی چاجی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2011

[Download]