ادب و زبان فارسی, شماره (21), سال (2007-3) , صفحات (273-305)

عنوان : ( نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , فرزاد قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه

کلمات کلیدی

نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102682,
author = {یاحقی, محمدجعفر and قائمی, فرزاد},
title = {نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه},
journal = {ادب و زبان فارسی},
year = {2007},
number = {21},
month = {March},
issn = {1727-2106},
pages = {273--305},
numpages = {32},
keywords = {نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد اساطیری شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه
%A یاحقی, محمدجعفر
%A قائمی, فرزاد
%J ادب و زبان فارسی
%@ 1727-2106
%D 2007

[Download]