نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , 2011-11-22

عنوان : ( آشکارسازی تغییرات اقلیمی براساس آزمون آماری من-ویتنی در شهر مشهد )

نویسندگان: ابوالفضل مساعدی , غزاله کواکبی , زهرا عبدالله زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب و هوایی، که در طولانی مدت در یک منطقه خاص یا برای کل اقلیم جهانی رخ بدهد. تغییرات اقلیمی از دیرباز در ابعاد زمانی و مکانی مختلف روی داده است. بسیاری از نشانه های علمی وجود دارد که مبین تفاوت آب و هوای اقلیم های گذشته نسبت به وضعیت حاضرند. جمعیت شهر مشهد طی 5 دهه اخیر چندین برابر شده است. از طرف دیگر کشاورزی نقش اساسی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه دارد، بنابراین، هرگونه تغییری در پارامترهای اقلیمی ذکر شده میتواند بر کشاورزی منطقه و تولید محصولات کشاورزی تاثیر داشته باشد. اولین گام در راستای آشکارسازی و چگونگی تغییر اقلیم، بررسی ناهنجاری و نوسانات ایجاد شده در پارامترهای اقلیمی منطقه مورد مطالعه، میباشد. در مطالعه حاضر با بررسی پارامترهای دما، درجه روز، بارندگی و رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک مشهد، در طی دوره آماری 56 ساله (2006-1951) بر اساس آزمون ناپارامتری من-ویتنی به مقایسه بین میانگین های نیمه های اول (1978-1951) و دوم (2006-1979) و نیمه دوم و کل پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی پارامترهای دما و درجه روز، مبین افزایش دما در 28 سال دوم نسبت به 28 سال نخست می باشد. همچنین اختلاف معنی داری که در بین پارامترهای مختلف بارندگی و در 20 پریود زمانی مورد بررسی مشاهده شد، حاکی از افزایش بارندگی در فصل های زمستان (در سطح 90 %) و تابستان (در سطح 95 %) میباشد. کاهش مقدار رطوبت نسبی در ساعات 09 و 15 در مقایسه بین میانگین های پارامترهای مختلف رطوبت نسبی نیز (در سطح 95 %) مشاهده گردید. افزایش و کاهش در بین مقادیر پارامترهای مختلف، می تواند نشان دهنده تغییرات اقلیمی در شهر مشهد باشد.

کلمات کلیدی

, بارندگی, تغییرات اقلیمی, دما, رطوبت نسبی, مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026828,
author = {مساعدی, ابوالفضل and کواکبی, غزاله and عبدالله زاده, زهرا},
title = {آشکارسازی تغییرات اقلیمی براساس آزمون آماری من-ویتنی در شهر مشهد},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی},
year = {2011},
location = {کرج, ايران},
keywords = {بارندگی، تغییرات اقلیمی، دما، رطوبت نسبی، مشهد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آشکارسازی تغییرات اقلیمی براساس آزمون آماری من-ویتنی در شهر مشهد
%A مساعدی, ابوالفضل
%A کواکبی, غزاله
%A عبدالله زاده, زهرا
%J نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
%D 2011

[Download]