پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (25), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (407-416)

عنوان : ( عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی )

نویسندگان: زهره مرادی , بهروز جعفرپور , محمدعلی سبک خیزخیاط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده طی سال‌های 1388-1389، تعداد 323 نمونه با علایمی از قبیل موزائیک، بدشکلی، تاولی برگ ، رگبرگ نواری و زردی از مزارع مختلف کدوئیان و گلخانه های خیار استان‌های خراسان رضوی و شمالی جمع آوری شد. با استفاده از آزمون DAS-ELISA آلودگی 95 نمونه به ویروس موزاییک هندوانه ( (WMVتایید شد. واکنش RT-PCR با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی از ناحیه ژن پروتئین پوشششی منجر به تکثیر قطعه ای در حدود 822 جفت باز در نمونه های الایزا مثبت شد. محصول PCR مربوط به دو جدایه از کدو (شیروان) و خربزه (طرقبه-شاندیز) تعیین توالی شدند. ترادف‌های بدست آمده پس از هم‌ردیف سازی چندگانه با برنامه ClustalW2 با برخی از توالی های موجود در بانک ژن مقایسه گردیدند. جهت تعیین جایگاه تکاملی و رسم دندروگرام تبارزائی این جدایه ها از روش Neighbor-joining نرم افزار Mega 4.0استفاده گردید. آنالیز فیلوژنتیکی جدایه های تعیین ترادف شده نشان داد که این دو جدایه با سایر جدایه های ویروس موزائیک هندوانه بین 92 و 99 درصد در سطح نوکلئوتیدی و بین 96 و100 درصد در سطح اسید آمینه ای مشابهت دارند. تشابه توالی نوکلئوتیدی و اسیدهای آمینه این دو جدایه با یکدیگر به ترتیب 1/99 و 6/99 درصد تعیین گردید. علائم دو جدایه روی برخی از گیاهان محک از جمله Cucumis sativus، C. melo var. reticulatus، Cucurbita pepo وCitrullus lanatus کمی متفاوت بود. طبق نتایج این بررسی جدایه های تعیین ترادف شده دارای شباهت بالایی با سایر جدایه های گزارش شده WMV در نقاط مختلف ایران می باشند. واژه‌های کلیدی:،

کلمات کلیدی

, انالیز فیلوژنتیک ویروس ا DAS-ELISA, RT-PCR, موزائیک Vol. 25, No. 4, Winter 2012, P. 407-416
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026835,
author = {مرادی, زهره and جعفرپور, بهروز and سبک خیزخیاط, محمدعلی},
title = {عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2012},
volume = {25},
number = {4},
month = {March},
issn = {2980-8170},
pages = {407--416},
numpages = {9},
keywords = {انالیز فیلوژنتیک ویروس ا DAS-ELISA، RT-PCR، موزائیک Vol. 25; No. 4; Winter 2012; P. 407-416},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی
%A مرادی, زهره
%A جعفرپور, بهروز
%A سبک خیزخیاط, محمدعلی
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2012

[Download]