علوم باغبانی, دوره (25), شماره (3), سال (2011-11) , صفحات (320-326)

عنوان : ( تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال های خیارتحت شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: حسین مردانی کرانی , حسن بیات , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کاربرد سالیسیلیک اسید به عنوان یکی از هورمون های گیاهی در افزایش مقاومت گیاهان به تنش هایی همچون خشکی افزایش یافته است. هدف از این آزمایش بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار تحت شرایط تنش خشکی بود 0 و 1 /75 ،0/5 ،0/ بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی شامل پنج سطح سالیسیلیک اسید با غلظتهای صفر (شاهد)، 25 میلی مولار و سه سطح آبیاری، آبیاری روزانه (شاهد) و قطع آبیاری به مدت 6 روز با 3 تکرار در شرایط کنترل شده گلخانه انجام شد . روش کاربرد 3 برگی روی گیاهان اعمال شد . نتایج این - 3 برگی انجام شد. تنش خشکی نیز در مرحله 4 - سالیسیلیک اسید به صورت اسپری برگی و در مرحله 4 آزمایش نشان داد که سالیسیلیک اسید میزان سطح برگ و شاخص کلروفیل را به ترتیب 60 و 15 درصد افزایش داد، در مقابل هدایت روزنه ای با کاربرد 1میلی مولار سالیسیلیک اسید 96 درصد کاهش یافت. قطر ساقه، ارتفاع، تعداد برگ، وزن خشک شاخساره و ریشه و بیوماس با کاربرد سالیسیلیک اسید نسبت به شاهد افزایش پیدا کرد. ارتفاع گیاهچه، وزن خشک شاخساره و سطح برگ با افزایش خشکی کاهش و با کاربرد سالیسیلیک اسید افزایش یافت. اثر متقابل سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر صفات ، هدایت روزنه ای، قطر ساقه، وزن خشک ریشه و بیوماس در هیچ یک از سطوح آماری معنی دار نشد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از سالیسیلیک اسید سبب افزایش شاخص های رشدی و فیزیولوژیک اندازه گیری شده در گیاهچه های خیار شد

کلمات کلیدی

, بیوماس, سطح برگ, مقاومت, هورمون, هدایت روزنه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026864,
author = {مردانی کرانی, حسین and بیات, حسن and عزیزی ارانی, مجید},
title = {تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال های خیارتحت شرایط تنش خشکی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4730},
pages = {320--326},
numpages = {6},
keywords = {بیوماس، سطح برگ، مقاومت، هورمون، هدایت روزنه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال های خیارتحت شرایط تنش خشکی
%A مردانی کرانی, حسین
%A بیات, حسن
%A عزیزی ارانی, مجید
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]