فن آوری زیستی در کشاورزی, دوره (9), شماره (1), سال (2010-8) , صفحات (35-42)

عنوان : ( بررسی چند شکلی ژنتیکی ژن های کاندیدا (کالپاستاتین و آنتی ژن های لنفوسیتی گاوی) در گاوهای نژاد سیستانی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP )

نویسندگان: مهدی خسروی , محسن فخر کاظمی , امیر محمدی ملامحمدقلی , محمدرضا نصیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب حیوان بر اساس نشانگر های مولکولی یکی از جدیدترین روش های اصلاح است که می تواند باعث بهبود صحت پیش بینی و پاسخ به انتخاب شود. در این آزمایش ژن های کاندیدایه کالپاستاتین و آنتی ژن های لنفوسیتی گاوی (BoLA-DRB3) در گاوهای نژاد سیستانی با استفاده از روش PCR-RFLP بررسی می شدند. ژن کالپاستاتین در بررسی راندمان رشد و کیفیت گوشت به عنوان یکی از ژن های کاندیدا شناخته شده است و از ژن DRB3 به عنوان یک ژن کاندیدا در ارتباط با بیماری ها و صفات ایمونولوژیکی در گاو استفاده می شود. از 89 راس گاو نژاد سیستانی در ایستگاه تحقیقات گاو سیستانی زهک به طور تصادفی خونگیری به عمل آمد. استخراج DNA از خون و واکنش زنجیره پلی مراز (PCR) جهت تکثیر ناحیه چند شکلی ژن کالپاستاتین و (BoLA-DRB3) انجام گرفت. واکنش هضم آنزیمی قطعات تکثیر شده ژن کالپاستاتین به وسیله آنزیم محدود الاثر Msp1 و ژن BoLA-DRB3 به وسیله آنزیم های RsaI، HaeIII و BstYI انجام گرفت. فراوانی آللی M و N ژن کالپاستاتین در این نژاد به ترتیب 764/0 و 236/0 برآورد گردید. آزمون X2 تعادل هاردی واینبرگ را در جمعیت نشان داد. در طی این پژوهش 19 آلل در جایگاه ژنی BoLA-DRB3 مربوطه در گاو سیستانی شناسایی شد. فراوانی آللی در این نژاد بین 22/0 تا 1/0 بود و 2 آلل 8 و 34 فراوانترین آلل ها در جمعیت مورد مطالعه بود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که تنوع ژنتیکی در این نژاد می تواند به برنامه های انتخابی آینده مخصوصاً انتخاب به کمک نشانگر (MAS) کمک نمایند.

کلمات کلیدی

, گاو سیستانی, کالپاستاتین, BoLA-DRB3, چند شکلی, PCR-RFLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026873,
author = {مهدی خسروی and محسن فخر کاظمی and محمدی ملامحمدقلی, امیر and نصیری, محمدرضا},
title = {بررسی چند شکلی ژنتیکی ژن های کاندیدا (کالپاستاتین و آنتی ژن های لنفوسیتی گاوی) در گاوهای نژاد سیستانی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP},
journal = {فن آوری زیستی در کشاورزی},
year = {2010},
volume = {9},
number = {1},
month = {August},
issn = {1735-7446},
pages = {35--42},
numpages = {7},
keywords = {گاو سیستانی، کالپاستاتین، BoLA-DRB3، چند شکلی، PCR-RFLP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چند شکلی ژنتیکی ژن های کاندیدا (کالپاستاتین و آنتی ژن های لنفوسیتی گاوی) در گاوهای نژاد سیستانی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP
%A مهدی خسروی
%A محسن فخر کاظمی
%A محمدی ملامحمدقلی, امیر
%A نصیری, محمدرضا
%J فن آوری زیستی در کشاورزی
%@ 1735-7446
%D 2010

[Download]