پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (91), شماره (91), سال (2011-9) , صفحات (35-43)

عنوان : ( پاسخ چهار ژنوتیپ گندم به تغذیه برگی روی در کی خاک آهکی )

نویسندگان: حمیدرضا عشقی زاده سامانی , محمد کافی , خوش گفتار منش , خسرو عزیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در خاک های آهکی ایران عدم دسترسی به عنصر روی موجود در خاک یکی از عوامل کاهش عملکرد گندم است. بنابراین این آزمایش با هدف ارزیابی پاسخ تعدادی از ژنوتی پهای گندم به تغذیه برگی روی به صورت فاکتوریل با چهار ژنوتیپ گندم رقم چمران، رقم پاستور، لاین -20 S-75- لاین 7 ،M-75 و چهار سطح تغذیه برگی روی 0، 5، 10 و 15 کیلوگرم روی در هکتار از منبع سولفات روی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که ژنوتیپهای گندم مورد مطالعه از نظر اجزای عملکرد تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند. لاین 20 S-75- دارای بیشترین تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد سنبلچه بارور در سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه و به دنبال آن بیشترین عملکرد دانه ( 3151 کیلوگرم در هکتار) در واحد سطح بود. تاثیر تغذیه برگی روی بر عملکرد دانه به مقدار روی مصرفی و ژنوتیپ گندم بستگی داشت. کاربرد 5 و 15 کیلوگرم روی در هکتار به صورت تغذیه برگی سبب افزایش عملکرد دانه در مقایسه با شاهد شد. در حالی که در تیمار 10 کیلوگرم روی در هکتار کاهش عملکرد دانه مشاهده شد. در بین تیمارها با مصرف 15 کیلوگرم روی در هکتار به صورت تغذیه برگی در لاین S-75-20 بالاترین عملکرد دانه (3914 کیلوگرم) در هکتار بدست آمد. ژنوتیپهای گندم از لحاظ غلظت روی دانه اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5 درصد نشان دادند. بیشترین و کمترین غلظت روی دانه به ترتیب مربوط به رقم پاستور و رقم چمران بود. به نظر می رسد که تغذیه برگی روی در خا کهای آهکی متضمن رفع کمبود روی در گیاه نبوده و همچنین پاسخ متفاوت ژنوتیپهای گندم به مصرف برگی روی عامل مهمی است که در مدیریت کود روی باید در نظر گرفته شود

کلمات کلیدی

, گندم, تغذیه برگی, عنصر روی, ک ارایی تغذیه برگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026924,
author = {عشقی زاده سامانی, حمیدرضا and کافی, محمد and خوش گفتار منش and خسرو عزیزی},
title = {پاسخ چهار ژنوتیپ گندم به تغذیه برگی روی در کی خاک آهکی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2011},
volume = {91},
number = {91},
month = {September},
issn = {2423-5423},
pages = {35--43},
numpages = {8},
keywords = {گندم، تغذیه برگی، عنصر روی، ک ارایی تغذیه برگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پاسخ چهار ژنوتیپ گندم به تغذیه برگی روی در کی خاک آهکی
%A عشقی زاده سامانی, حمیدرضا
%A کافی, محمد
%A خوش گفتار منش
%A خسرو عزیزی
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2011

[Download]