علمی کشاورزی, دوره (27), شماره (1), سال (2004-9) , صفحات (21-31)

عنوان : ( بررسی خصوصیات زیستی و جدول زندگی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius روی بادمجان در دماهای مختلف )

نویسندگان: لیدا فکرت , پرویز شیشه بر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوره رشـد و مرگ و میـر پیش از بلوغ، طول عمر بالغیـن، میزان تخمریـزی روزانه و کل میـزان تخم، نسبت جنـسی و پارامتـرهای جدول زندگی سفیـد بالک پنبه روی بادمجان واریته Black Beauty در دماهای ثابت ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی‌گراد مطالعه گردید. طول دوره رشد پیش از بلوغ این حشـره، در دمای ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درجه سانتی‌گراد، به ترتیب، ۳۵/۲۹، ۸۷/۲۴ و ۹۵/۱۴ روز تعیین شد. درصد مرگ ومیر پیش از بلوغ در دماهای مذکور به ترتیب ۵/۱۵ ، ۳/۱۰، ۹/۱۱و در دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد ۱۰۰ درصد بود. طول عمر حشرات بالغ نر و ماده، در دماهای مورد آزمایش، به ترتیب ۷۱/۱۲، ۷۸/۹، ۹۲/۵ و ۵۷/۳ روز برای نرها و ۱۴/۱۸، ۱۴/۱۳، ۸ و ۷ روز برای ماده‌ها مشخص گردید. میانگین تخم روزانه و کل میزان تخم سفید بالک پنبه در دماهای مورد آزمایش، به ترتیب، ۹۱/۳ ، ۰۸/۵، ۸۱/۵ و ۴۸/۲ عـدد تخـم در هـر روز و ۶۶/۷۸، ۳۳/۷۱، ۸۳/۵۱ و ۵/۱۹عدد تخـم در طـول عمــر حشره بود. با افزایـش دما از ۲۰ به ۳۰ درجه سانتی گراد نسبت جنسی به نفع حشرات ماده افزایـش یافت. نرخ ذاتی رشد در دمای ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درجه سانتـی‌گراد به ترتیب ۰۸۱۸۳/۰، ۰۹۲۷/۰و ۱۴۱۳/۰ تعییـن شد. با توجه به خصوصیات زیستی و پارامتـرهای جدول زنـدگی، دمای مطلوب برای رشـد جمعیـتB. tabaci ، ۳۰ درجه سانتـی‌گراد تعیین شد.

کلمات کلیدی

, سفیدبالک پنبه, خصوصیات زیستی, جدول زندگی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026932,
author = {فکرت, لیدا and پرویز شیشه بر},
title = {بررسی خصوصیات زیستی و جدول زندگی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius روی بادمجان در دماهای مختلف},
journal = {علمی کشاورزی},
year = {2004},
volume = {27},
number = {1},
month = {September},
issn = {0254-3648},
pages = {21--31},
numpages = {10},
keywords = {سفیدبالک پنبه، خصوصیات زیستی، جدول زندگی، دما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات زیستی و جدول زندگی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius روی بادمجان در دماهای مختلف
%A فکرت, لیدا
%A پرویز شیشه بر
%J علمی کشاورزی
%@ 0254-3648
%D 2004

[Download]