دانش و توسعه, دوره (17), شماره (33), سال (2011-1) , صفحات (27-54)

عنوان : ( متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام: قبل و بعد از لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , حجت ا... آتشی گلستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از سال 1380، به کارگیری استانداردهای حسابداری ایران الزامی گردیده است. این تحقیق با انتخاب نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی می کند که آیا میزان ارتباط بین ده متغیر حسابداری منتخب و بازده سهام پس از لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری ایران، بهبود یافته است؟ در تحقیق حاضر سی و سه فرضیه در سه گروه تدوین و سعی شده است اثر شرایط اقتصادی و متغیرهای حذف شده بر نتایج تحقیق کنترل گردد. بدین منظور مدل های رگرسیون فرضیه ها با اضافه نمودن دو متغیر اقتصادی تورم و رشد تولید ناخالص داخلی نیز آزمون شده اند. همچنین از روش داده های تجمعی استفاده گردیده است. یافته های تحقیق، نشان دهنده ی وجود ارتباط بین برخی متغیرهای حسابداری منتخب و بازده سهام در هر دو دوره ی قبل و بعد از استانداردها است. نتیجه ی فرضیه های گروه سوم برخلاف انتظار نشان می دهند که توانایی متغیرهای حسابداری جهت پیش بینی بازده سهام، در مدل شامل تمام متغیرهای تحقیق و در مورد پنج متغیر جمع دارایی ها و تغییرات آن، سود عملیاتی و تغییرات آن و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در دوره ی زمانی بعد از استانداردهای حسابداری نسبت به قبل از آن، کاهش معنی داری یافته است؛ اما کاهش رابطه ی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام که از مقایسه نتایج فرضیه های گروه اول و دوم حاصل شده، در مورد متغیرهای سود خالص، جریان های نقدی عملیاتی و تغییرات آنها و متغیر تغییرات ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام قابل ملاحظه نمی باشد.

کلمات کلیدی

, درجه مربوط بودن, توان پیش بینی, سودمندی در تصمیم, استانداردهای حسابداری ایران, متغیرهای حسابداری, بازده سهام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026936,
author = {عباس زاده, محمدرضا and حجت ا... آتشی گلستانی},
title = {متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام: قبل و بعد از لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2011},
volume = {17},
number = {33},
month = {January},
issn = {2008-1456},
pages = {27--54},
numpages = {27},
keywords = {درجه مربوط بودن، توان پیش بینی، سودمندی در تصمیم، استانداردهای حسابداری ایران، متغیرهای حسابداری، بازده سهام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T متغیرهای حسابداری و پیش بینی بازده سهام: قبل و بعد از لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری
%A عباس زاده, محمدرضا
%A حجت ا... آتشی گلستانی
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2011

[Download]