اقتصاد پولی، مالی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (57-77)

عنوان : ( بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش‌بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , محبوبه کاظمی , عبدا... آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق برای بررسی تاثیر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بر پیش بینی ارزش سهام و سودهای غیرعادی از متغیرهای سود (نماینده صورت سود و زیان)، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (نماینده ترازنامه) و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام (که بیانگر تعامل و ارتباط این دو صورت مالی است) استفاده شده است. سود حسابداری به دو جزء تعهدی و نقدی (به عنوان نماینده صورت گردش وجوه نقد با تاکید بر مفهوم جریان های نقدی عملیاتی) تقسیم شده است. هر چه توان پیش بینی کنندگی و قدرت توضیحی اطلاعات حسابداری بیشتر باشد؛ حسابداری به اهداف تعیین شده اش نزدیک تر شده و بیانگر ارزشمندی و ضرورت ارائه اطلاعات حسابداری است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، با به‌کارگیری اطلاعات مالی 132 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1379 تا 1388 نشان می دهد که اجزای سود، با سودهای غیرعادی رابطه ای معنی دار ولی بر عکس هم دارند. بدین صورت که رابطه اقلام تعهدی مثبت و رابطه جریان های نقدی منفی است. همچنین اجزای سود با ارزش بازار سهام رابطه ای مثبت و معنی دار دارند. از میان دو جزء سود، جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی ارزش بازار سهام دارد.

کلمات کلیدی

, اقلام تعهدی, جریان های نقدی, سودهای غیرعادی و ارزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026937,
author = {عباس زاده, محمدرضا and کاظمی, محبوبه and عبدا... آزاد},
title = {بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش‌بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-8452},
pages = {57--77},
numpages = {20},
keywords = {اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سودهای غیرعادی و ارزش بازارسهام.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی توانایی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش‌بینی سودهای غیرعادی و ارزش بازار سهام
%A عباس زاده, محمدرضا
%A کاظمی, محبوبه
%A عبدا... آزاد
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2011

[Download]