مشاوره و روان درمانی خانواده, دوره (1), شماره (3), سال (2012-3) , صفحات (399-412)

عنوان : ( ارزیابی اثر بخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی برعملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی )

نویسندگان: امیرحسین مجردکاهانی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقاله: هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر عملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی انجام شد. روش: این پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی با گروه کنترل و گمارش تصادفی بود. در این پژوهش، شش نفر بعنوان گروه آزمایشی و نه نفر بعنوان گروه کنترل شرکت داشتند. کلیه شرکت کنندگان که اعضای خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی را تشکیل می دادند ابزار سنجش عملکرد خانواده (FAD) را تکمیل نمودند. گروه آزمایش به مدت دوازده جلسه در جلسات مداخلات آموزشی روانی گروهی شرکت داشتند، ولی گروه کنترل در این مدت هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. همچنین به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل داده های پژوهش حاضر نشان دهنده بهبود معناداری در میانگین نمره عملکرد خانواده گروه آزمایشی بود. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مداخلات آموزشی روانی گروهی می تواند کارایی خانواده را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: مداخلات آموزشی روانی گروهی, عملکرد خانواده, اختلالات خلقی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026945,
author = {مجردکاهانی, امیرحسین and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی},
title = {ارزیابی اثر بخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی برعملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی},
journal = {مشاوره و روان درمانی خانواده},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {March},
issn = {2251-6654},
pages = {399--412},
numpages = {13},
keywords = {واژه‌های کلیدی: مداخلات آموزشی روانی گروهی، عملکرد خانواده، اختلالات خلقی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر بخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی برعملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی
%A مجردکاهانی, امیرحسین
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%J مشاوره و روان درمانی خانواده
%@ 2251-6654
%D 2012

[Download]