ششمین همایش ملی دانشجویان ایران , 2011-12-15

عنوان : ( مهارت های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو )

نویسندگان: حمید رضا طاهری تربتی , مهدی نبوی نیک , امیر مقدم , گاوین برسلین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یادگیری حرکتی به عنوان یک فرایند اختصاصی و یا عمومی در سالهای اخیر مورد بحث محققان بوده است. یافته های اخیر وجود مهارتهای ویژه را در بازیکنان نخبه گزارش کرده اند که برخلاف برخی اصول نظریه طرحواره و اصول تغییرپذیری نیرو می باشد. هدف از انجام این تحقیق، جستجوی مهارتهای ویژه در نقاط مورد علاقه بازیکنان نخبه بسکتبال می باشد. ده بازیکن ماهر بسکتبال 210 شوت جفت را از نقاط مورد علاقه و 3 نقطه جلوتر و 3 نقطه عقب تر از آن که همگی عمود بر سبد بودند، اجرا کردند. معادله رگرسیون خطی برای تخمین عملکرد پیش بینی شده استفاده شد و سپس عملکرد واقعی و پیش بینی شده آنان مورد مقایسه قرار گرفت. تحلیل نهایی اختلاف معناداری را میان عملکرد بازیکنان در نقاط دلخواه و پیش بینی ها نشان داده و وجود مهارت وی‍ژه را در نقاط موردعلاقه بازیکنان نخبه بسکتبال اثبات می کند. از یافته های دیگر این تحقیق، تایید مدل موازنه است که عملکرد زنگوله ای شکل بازیکنان ماهر بسکتبال موید این مطلب است.

کلمات کلیدی

, مهارت های ویژه, نظریه طرحواره, بازنمایی های حافظه, مدل موازنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026957,
author = {طاهری تربتی, حمید رضا and مهدی نبوی نیک and امیر مقدم and گاوین برسلین},
title = {مهارت های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مهارت های ویژه، نظریه طرحواره، بازنمایی های حافظه، مدل موازنه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مهارت های ویژه در نقاط دلخواه بازیکنان نخبه: مدل موازنه و چالش در اصول تغییرپذیری نیرو
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A مهدی نبوی نیک
%A امیر مقدم
%A گاوین برسلین
%J ششمین همایش ملی دانشجویان ایران
%D 2011

[Download]