تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (3), شماره (3), سال (2004-6) , صفحات (31-48)

عنوان : ( طراحی و اجرای یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا و انجام مسیریابی دینامیک با توجه به کمترین زمان یا فاصله دسترسی )

نویسندگان: حمید عبادی , علیرضا وفائی نژاد , روزبه شاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه به کارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی ابزاری قوی برای کمک به برنامه ریزی و مدیریت بهینه رونق بسیاری یافته هایی که امروزه فراگیر شده اند اغلب در محیط ایستا عمل می کنند، در GIS. است حالی که اکثر پدیده های اطراف ما متحرک و با گذشت زمان درحال تغییر هستن د . اعمال نماییم که این موضوع ما GIS بنابراین ما باید ب ه نحوی این تغییرات را به را به سمت یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا رهنمون خواهد نمود . در یک پویا می بایست تغییرات همزمان با وقوع ب ه نحوی در سیستم منعکس شوند . GIS GIS به عبارت دیگر تغییرات می بایست به صورت خودکار به مدل مربوطه در انتقال داده شده و مدل مذکور بازنگری شود و بر اساس این مدل بازنگری شده تجزیه و تحلیل لازم انجام گیرد . طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا ب ا نام بدست می آید و GIS در محی ط GPS که از واردکردن لحظه ای داده های DGIS انجام یک سری مد ل سازی بلادرنگ با تأکید بر آنالیز انتخاب مسیر بهینه هدف در ابتدا اطلاعات ،DGIS اصلی این تحقیق می باشد. به این منظور و برای تهیه مکانی و توصیفی موردنیاز آماده سازی گردید و تصحیحات و پردازش های اولیه روی آ ن ها انجام شد، در ادامه خروجی یک سیستم ردیابی آنی وسایل متحرک به دریافت گردید و پس از آن VisualBasic با استفاده از محیط OZTRAK نام

کلمات کلیدی

, سیستم اطلاعات جغرافیایی, سیستم موقعیت یاب جهانی, سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا, تابع مسافت-زمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026959,
author = {حمید عبادی and علیرضا وفائی نژاد and شاد, روزبه},
title = {طراحی و اجرای یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا و انجام مسیریابی دینامیک با توجه به کمترین زمان یا فاصله دسترسی},
journal = {تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی},
year = {2004},
volume = {3},
number = {3},
month = {June},
issn = {2228-7736},
pages = {31--48},
numpages = {17},
keywords = {سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم موقعیت یاب جهانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا، تابع مسافت-زمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و اجرای یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا و انجام مسیریابی دینامیک با توجه به کمترین زمان یا فاصله دسترسی
%A حمید عبادی
%A علیرضا وفائی نژاد
%A شاد, روزبه
%J تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
%@ 2228-7736
%D 2004

[Download]