علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, دوره (6), شماره (3), سال (2011-3) , صفحات (215-228)

عنوان : ( بررسی رابطه نیازهای آشکار دانشجویان و امید به تحقق پذیری آنها با برخی ویژگیهای فردی و تحصیلی آنان )

نویسندگان: جعفر ترک زاده , مهدی محمدی , مجتبی بذرافشان مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همه افراد دارای نیازهای اساسی هستند که با وجود حالتی از وحدت دارای تکثر وتنوع هستند،ثابت نیستند.

کلمات کلیدی

, نیاز, تحقق نیاز, ویژگی های فردی و تحصیلی, دانشجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026967,
author = {جعفر ترک زاده and مهدی محمدی and بذرافشان مقدم, مجتبی},
title = {بررسی رابطه نیازهای آشکار دانشجویان و امید به تحقق پذیری آنها با برخی ویژگیهای فردی و تحصیلی آنان},
journal = {علوم تربیتی - شهید چمران اهواز},
year = {2011},
volume = {6},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-8817},
pages = {215--228},
numpages = {13},
keywords = {نیاز، تحقق نیاز، ویژگی های فردی و تحصیلی، دانشجو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه نیازهای آشکار دانشجویان و امید به تحقق پذیری آنها با برخی ویژگیهای فردی و تحصیلی آنان
%A جعفر ترک زاده
%A مهدی محمدی
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%J علوم تربیتی - شهید چمران اهواز
%@ 2008-8817
%D 2011

[Download]