ششمین همایش ملی دانشجویان ایران , 2011-12-15

عنوان : ( ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی خراسان بزرگ با استفاده از مدل ارزیابی 360 درجه )

نویسندگان: محمد عمادعشقی , مهدی طالب پور , حمید رضا طاهری تربتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی استان خراسان بزرک می باشد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مقایسه ای بوده که به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، کارمندان، مشتریان اداره های تربیت بدنی شهرستان ها و مدیران و معاونان اداره های کل تربیت بدنی در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بودند که تعداد 236 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه معتبر بازخورد 360 درجه پور سلطانی ( 1389 ) بود. روایی محتوایی آن توسط متخصصین و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی 98/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی نظر میانگین، انحراف استاندارد، جدوال فراوانی و ... و آمار استنباطی نظیر آزمون اندازه های تکراری و بن فرونی استفاده گردید. یافته ها نشان داد که میانگین عملکرد مدیران اداره های تربیت بدنی از دیدگاه چهار گروه ارزیابی به تفکیک، مدیران مافوق ( 15/0 + 60/3 = m ) مشتریان اداره ( 18/0 + 43/3 = m ) کارمندان اداره (11/0 +63/3= m ). و خود مدیران ( 12/0 + 26/4 = m ) است. این نتابج ضمن این که نشان دهنده عملکرد مدیران اداره های تربیت بدنی بر مبنای هشت مهارت مدیریتی ( مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری، تشویق و نوآوری وتغییر، ارتباطات کاری، رهبری، حرفه ای، بکارگیری قابلیت های خود ودیگران، توسعه فعالیتهای تیمی ) است. نشان دهنده یک تفاوت معنادار در ارزیابی مدیران از سوی گروهای ارزیابی است که یکی دیگر از اهداف این پژوهش (001/0 –P ) در نهایت، می توان نتیجه گرفت که ادراک مدیران از میزان شایستگی های مدیریتی شان صحیح نیست. و برای تصحیح این خطای ادارکی و تغییر آن به ادارکی صحیح و واقعی تر باید به مدیران بازخوردهای مداوم و پیوسته در جهت بهبود این مهارت ها ارائه شود.

کلمات کلیدی

, ارزیابی عملکرد, اداره های تربیت بدنی, مدیران تربیت بدنی, مدل ارزیابی 360 درجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026968,
author = {عمادعشقی, محمد and طالب پور, مهدی and طاهری تربتی, حمید رضا},
title = {ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی خراسان بزرگ با استفاده از مدل ارزیابی 360 درجه},
booktitle = {ششمین همایش ملی دانشجویان ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی عملکرد، اداره های تربیت بدنی، مدیران تربیت بدنی، مدل ارزیابی 360 درجه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی خراسان بزرگ با استفاده از مدل ارزیابی 360 درجه
%A عمادعشقی, محمد
%A طالب پور, مهدی
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%J ششمین همایش ملی دانشجویان ایران
%D 2011

[Download]