علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (17), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (215-230)

عنوان : ( تعیین کمبود حجم بهینه مخزن سد وشمگیر در سیستم بهره برداری چندسدی )

نویسندگان: مهدی مفتاح هلقی , امیراحمد دهقانی , ابوالفضل مساعدی , حمیدرضا اسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حجم مخزن سد وشمگیر به دلیل عمر طولانی و ورود رسوبات، به مقدار زیادی کاهش یافته است. بنابراین ضرورت دارد برای حفظ سرمایه گذاری انجام شده و تامین کمبود آب اختصاص یافته، با توجه به سدهای احداث شده بالادست، چاره اندیشی شود. از این رو در این پژوهش به افزایش ظرفیت مخزن سد وشمگیر با توجه به دیدگاه سیستمی دو سدی گلستان و وشمگیر با به کارگیری روش های بهینه سازی در دو حالت شرایط فعلی و شرایط آتی (افق 20 ساله از شروع بهره برداری) پرداخته شد. هچنین در این پژوهش، از روش گره بندی برای ساده سازی ساختار مساله و از روش برنامه ریزی خطی برای حل مساله بهینه سازی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در شرایط فعلی نیازی به افرایش حجم سد وشمگیر نمی باشد ولی در شرایط آتی به دلیل پرشدن سد گلستان از رسوبات طی سال های آتی، برای بهره برداری بهینه از سدهای گلستان و وشمگیر، افزایش ظرفیت حجم سد وشمگیر تا حدود 9 میلیون مترمکعب جهت تامین کلیه نیازهای آبی ضروری خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد که روش برنامه ریزی خطی روشی کارآمد در برنامه ریزی منابع آب است.

کلمات کلیدی

, بهره برداری مخزن, سد وشمگیر, سد گلستان, برنامه ریزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026972,
author = {مهدی مفتاح هلقی and امیراحمد دهقانی and مساعدی, ابوالفضل and حمیدرضا اسلامی},
title = {تعیین کمبود حجم بهینه مخزن سد وشمگیر در سیستم بهره برداری چندسدی},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2011},
volume = {17},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-3099},
pages = {215--230},
numpages = {15},
keywords = {بهره برداری مخزن، سد وشمگیر، سد گلستان، برنامه ریزی خطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین کمبود حجم بهینه مخزن سد وشمگیر در سیستم بهره برداری چندسدی
%A مهدی مفتاح هلقی
%A امیراحمد دهقانی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A حمیدرضا اسلامی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2011

[Download]