علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (17), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (1-17)

عنوان : ( بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه سد گلستان )

نویسندگان: صالح مهدی زاده , مهدی مفتاح هلقی , ابوالفضل مساعدی , سمانه سید قاسمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر اقلیم جهانی به دلیل انباشت گازهای گلخانه ای در لایه های پایینی در حال وقوع می باشد. این گازها در سطح جهان در حال افزایش میباشد که علت آن فعالیتهای بشر شامل سوزاندن سوخت های فسیلی (آزاد سازی دی اکسید کربن) و قطع درختان جنگل (جذب دی اکسیدکربن) می باشد. برای پیشبینی تغیرات اقلیم در آینده از مدلهای اقلیم جهانی یا مدلهای چرخش عمومی استفاده میگردد. پیشبینی مدلهای اقلیمی افزایش متوسط دمای کره زمین را 1 تا5/3 درجه سانتی گراد تا سال 2100 نشان میدهد. یکی از مهمترین مسائل در مدیریت و برنامه ریزی در مدیریت منابع آب پیشبینی بارش میباشد. در این پژوهش روشی برای کوچک مقیاس کردن داده های خروجی مدلهای تغیر اقلیم با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی ارائه گردید. سپس این داده ها برای پیشبینی میزان بارش روزانه استفاده شد. در این پژوهش تاثیرات تغییر اقلیم بر بارش در ایستگاه کریم ایشان (با اقلیم مرطوب) و رباط قربیل (با اقلیم نیمه خشک) واقع در حوضه سد گلستان در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. مدل چرخش عمومی مورد استفاده در این تحقیق مدل CGCM3 میباشد که برای 2 سناریوی A2 و B1 برای دو بازه زمانی 2021-2050 و 2070-2100 اجرا گردید. دوره زمانی 1971 تا 2000 به عنوان دوره پایه انتخاب شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد میانگین بارش ماهیانه در ایستگاه کریم ایشان در فصل پاییز و زمستان تا 43 میلیمتر افزایش و در بهار و تابستان تا 23 میلیمتر کاهش و در ایستگاه رباط قربیل در پاییز و زمستان تا 32 میلیمتر افزایش و در بهار و تابستان تا 11 میلیمتر کاهش خواهد یافت.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, حوضه سد گلستان, مدل های چرخش عمومی, روش شبکه عصبی, کوچک مقیاس کردن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026973,
author = {صالح مهدی زاده and مهدی مفتاح هلقی and مساعدی, ابوالفضل and سمانه سید قاسمی},
title = {بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه سد گلستان},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2011},
volume = {17},
number = {3},
month = {October},
issn = {1028-3099},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {تغییر اقلیم، حوضه سد گلستان، مدل های چرخش عمومی، روش شبکه عصبی، کوچک مقیاس کردن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش در حوضه سد گلستان
%A صالح مهدی زاده
%A مهدی مفتاح هلقی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A سمانه سید قاسمی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2011

[Download]