چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21

عنوان : ( بررسی پلی مورفیسم rs12255372 در ژن TCF7L 2 و ارتباط آن با دیابت نوع 2 در یک جمعیت ایرانی )

نویسندگان: رؤیا رفعتی گنابادی , راضیه جلال , احمد آسوده , مریم مقدم متین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف : مطالعات متعدد بر روی گروه های قومی مختلف ارتباط قوی بین دیابت ملیتوس نوع (T2DM) 2و تغییرات ژن فاکتور رونویسی 7- شبه 2 (TCF7L2) را گزارش کرده اند. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم rs12255372(IVS4G>T) در ژن TCF7L2و دیابت نوع 2 در یک جمعیت ایرانی بود. روش پژوهش: در این تحقیق 100 بیمار دیابت نوع 2(58 زن و 42 مرد، میانگین سنی 5 ± 59 سال و شاخص وزن kg/m2 2.6 ± 25.88) و 50 فرد کنترل سالم (27 زن و 23 مرد، میانگین سنی 8 ± 54 سال و شاخص وزن kg/m2 1.6 ± 21.45) مراجعه کننده به مرکز بهداشت دانش آموز واقع در شهر مشهد (خراسان رضوی، شمال شرق ایران) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابتدا خصوصیات بیوشیمیایی خون هر دو گروه بیمار و کنترل شامل گلوکز، کلسترول، HDL و LDL تعیین گردید. سپس DNA ژنومی از گلبو ل های سفید استخراج شده و پلی مورفیسم rs12255372 با استفاده از روش PCR مبتنی بر RFLP مورد بررسی قرار گرفت. اندازه محصولات PCR،273 جفت باز بود که توسط آنزیم Tsp509I تحت تاثیر هضم آنزیمی قرار گرفته و محصولات هضم آنزیمی بر روی ژل آگارز 1% مورد آنالیز قرار گرفتند. در صورت وجود پلی مورفیسم چهار باند در محدوده 14 ،145 ،17 و 97جفت باز و در صورت عدم وجود پلی مورفیسم باندهای 14، 162 و 97 جفت باز مورد انتظار می باشند. یافته ها: برای تمامی نمونه ها دو باند در محدوده 97 و 162 جفت باز مشاهده شد که نشانه عدم وجود جایگاه برش در موقعیت rs12255372 می باشد. نتیجه گیری: این مشاهدات پیشنهاد می کند که در این جمعیت ایرانی پلی مرفیسم rs12255372 ارتباطی با خطر ابتلا به دیابت نوع 2 ندارد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه, TCF7L 2:پلی مرفیسم , دیابت نوع 2, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026985,
author = {رفعتی گنابادی, رؤیا and جلال, راضیه and آسوده, احمد and مقدم متین, مریم},
title = {بررسی پلی مورفیسم rs12255372 در ژن TCF7L 2 و ارتباط آن با دیابت نوع 2 در یک جمعیت ایرانی},
booktitle = {چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلید واژه، TCF7L 2:پلی مرفیسم ، دیابت نوع 2، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پلی مورفیسم rs12255372 در ژن TCF7L 2 و ارتباط آن با دیابت نوع 2 در یک جمعیت ایرانی
%A رفعتی گنابادی, رؤیا
%A جلال, راضیه
%A آسوده, احمد
%A مقدم متین, مریم
%J چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین
%D 2011

[Download]