چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , 2011-12-21

عنوان : ( اثر pH بر روی فعالیت مهار رشد پلی- ال- آرژینین علیه باکتری.Escherichia coli O157:H7 )

نویسندگان: محدثه سپاهی باغان , راضیه جلال , منصور مشرقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: پلی-ال-آرژینین پپتید ضدمیکروبی کاتیونی است که اثر مهاری قابل توجهی را در شرایط in vitro نشان می دهد. به منظور کاربردی کردن اثرات بالقوه پلی-ال-آرژینین اثر pH و غلظت روی فعالیت ضدمیکروبی آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای ارزیابی گستردگی مهار رشد باکتری توسط پلی-ال-آرژینین، در هر pH فاکتور مهار رشد برآورد شد. روش پژوهش: پلی-ال-آرژینین با وزن مولکولی Da 5000-15000 از شرکت SIGMA خریداری شد. محلول استوک آن با حل کردن mg 1 از پلی-ال-آرژینین در ml 1 1 از آب دیونیزه بدست آمد. این محلول برای تهیه غلظتهای مورد نظر از پلی-ال-آرژینین به کار گرفته شد. باکتری Escherichia coli O157: 7H در محیط کشت TSB 1 در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت یک شبانه روز کشت داده شد. نتایج کار قبلی ما نشان داد که پلی-ال-آرژینین در محیط کشت TSB رسوب کرد، اما در محیطPBS 2 حاوی0.1% گلوکز و0.1% پپتون رسوب مشاهده نشد. بنابراین cells/ml 106 از نمونه باکتری در فاز لگاریتمی به محیط. محیطPBS حاوی0.1% گلوکز و0.1% پپتون، با غلظت های mg/ml 0.0078، 0.01562 و 0.03125 از پلی-ال-آرژینین و محدوده pH 6- 8اضافه گردید. دانسیته نوری نمونه باکتریایی با استفاده از ELISA Reader در طول موج nm 630 در فواصل زمانی 0، 2، 4، 6، 8، 10 و 24 ساعت خوانده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بالاترین سطح مهار رشد Escherichia coli O157: 7H در pH بازی ( ( 8 pH روی می دهد، حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC)پلی-ال-آرژینین در این pH، mg/ml 0/01562بدست آمد. پلی-ال-آرژینین اثر مهاری کمی روی رشد باکتری در 6 pH نشان داد و مقدار MIC در این pH بالاتر از mg/ml 0/03125 بود. نتیجه گیری: فعالیت ضدمیکروبی پلی-ال –آرژینین در 8 pH بیش تر از 6 pH بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که احتمالاً pHتاًثیر بسزایی در کارایی ضدمیکروبی پلی-ال-آرژینین دارد.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه: اثر pH, .Escherichia coli O157:H7 , MIC , فعالیت ضدمیکروبی, پلی-ال-آرژینین .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026986,
author = {سپاهی باغان, محدثه and جلال, راضیه and مشرقی, منصور},
title = {اثر pH بر روی فعالیت مهار رشد پلی- ال- آرژینین علیه باکتری.Escherichia coli O157:H7},
booktitle = {چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلیدواژه: اثر pH، .Escherichia coli O157:H7 ،MIC ، فعالیت ضدمیکروبی، پلی-ال-آرژینین .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر pH بر روی فعالیت مهار رشد پلی- ال- آرژینین علیه باکتری.Escherichia coli O157:H7
%A سپاهی باغان, محدثه
%A جلال, راضیه
%A مشرقی, منصور
%J چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین
%D 2011

[Download]