علوم و صنایع کشاورزی, دوره (24), شماره (5), سال (2011-12) , صفحات (1217-1226)

عنوان : ( پیش بینی بارندگی با استفاده مستقیم از نظریه موجک (مطالعه موردی: ایستگاه باران سنجی زرینگل استان گلستان) )

نویسندگان: پریوش طوفانی , ابوالفضل مساعدی , احمد فاخری فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل بندی جبری بارش ها در پریودهای مختلف به دلیل ماهیت تصادفی آن ها از نظر مکانی و زمانی، همواره با مشکلات عدیده ای همراه بوده و عدم قطعیت در پیش بینی ها از اعتبار برآوردها از طریق مدل های مختلف می کاهد. یکی از روش هایی که در سال های اخیر در رابطه با مدل سازی داده های هیدرولوژیکی مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از موجک (Wavlet) به‌عنوان یکی از روش های نوین و بسیار موثر در زمینه تحلیل سیگنال ها و سری های زمانی است. در این روش سیگنال بارندگی با استفاده از موجک مادر منتخب تجزیه شده و داده های حاصل از تجزیه با معادلات مناسب برازش می یابد و مدل بدست آمده برای پیش بینی استفاده می شود. روش مذکور در مورد پیش بینی بارندگی ماهانه 33 سال آماری ایستگاه باران سنجی زرینگل با میانگین بارندگی سالانه 808 میلی متر از سال آبی 55-1354 تا 87-1386 به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که تجزیه سیگنال با موجک، منجر به ساده تر شدن سیگنال بارندگی می شود. به‌طوری که همبستگی میان داده های مشاهداتی و محاسباتی 84 درصد به دست آمده و پیش بینی سیگنال بارندگی با دقت بیشتری صورت گرفته است. معنی دار نبودن آزمون F در سطح 90 درصد، تایید کننده نبودن اختلاف معنی دار بین داده های مشاهداتی و محاسباتی است.

کلمات کلیدی

, الگو سازی, بارش, زرینگل, سیگنال, نظریه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027000,
author = {پریوش طوفانی and مساعدی, ابوالفضل and احمد فاخری فرد},
title = {پیش بینی بارندگی با استفاده مستقیم از نظریه موجک (مطالعه موردی: ایستگاه باران سنجی زرینگل استان گلستان)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2011},
volume = {24},
number = {5},
month = {December},
issn = {1029-4791},
pages = {1217--1226},
numpages = {9},
keywords = {الگو سازی، بارش، زرینگل، سیگنال، نظریه موجک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی بارندگی با استفاده مستقیم از نظریه موجک (مطالعه موردی: ایستگاه باران سنجی زرینگل استان گلستان)
%A پریوش طوفانی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A احمد فاخری فرد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2011

[Download]