علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (18), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (85-103)

عنوان : ( تعیین مناسب ترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات معلق در ایستگاه ارازکوسه حوضه گرگانرود )

نویسندگان: محمد ابراهیم زنگانه , ابوالفضل مساعدی , مهدی مفتاح هلقی , امیر احمد دهقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد صحیح میزان رسوبات حمل شده توسط جریان رودخانه در طراحی تمامی پروژه های آبی ضروری می‏باشد. با این وجود هنوز تلاش های کافی و مناسب در این خصوص صورت نگرفته است. یکی از روش‏های مرسوم در برآورد دبی رسوب، روش‏های هیدرولوژیکی می‏باشند. روش‏های هیدرولوژیکی به چند دسته شامل روش اداره عمران اراضی ایالات متحده (USBR)، حد وسط دسته‏ها، سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی(FAO)، برآورد کننده نااریب با حداقل واریانس (MVUE)، تخمین گر شبه بیشینه درست نمایی (QMLE) و اصلاح گر (Smearing) تقسیم می‏شوند که دقت آن ها نیز در مناطق مختلف متفاوت می باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از این روش‏ها اقدام به برآورد رسوب در محل ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه در حوضه آبخیز گرگانرود شده است. به این منظور از آمار متناظر دبی جریان و دبی رسوب طی سال‏های آبی 53-1352 الی 87-1386 استفاده شده است. پس از تعیین معادلات سنجه رسوب بر اساس تمامی داده های متناطر اندازه گیری شده، با مقایسه شاخص های آماری شامل ضریب تبیین، ریشه میانگین مربعات خطا، نسبت اختلاف و انحراف استاندارد عمومی، مناسب ترین روش برآورد بار معلق انتخاب و بر اساس آن مقادیر دبی رسوب روزانه در طی دوره آماری ذکر شده تعیین گردید. در بخشی دیگر از تحقیق، معادلات سنجه رسوب با استفاده از 80 درصد داده های متناطر اندازه گیری شده، تعیین شدند و از 20 درصد دیگر داده‏ها به منظور صحت سنجی و تعیین خطای معادلات استفاده شد. در نهایت مقادیر برآورد شده ی رسوب از مدل های مختلف، با مقادیر اندازه گیری شده در طی یک دوره مستمر 45 روزه، بوسیله شاخص آماری میانگین درصد خطای نسبی مقایسه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که در ایستگاه ارازکوسه روش حد وسط دسته با ضریب همبستگی برابر با 79/0، ریشه میانگین مربعات خطای 52148، نسبت اختلاف 68/0 و انحراف استاندارد عمومی 89/0 مناسب ترین روش در برآورد بار معلق بوده و بر این اساس متوسط دبی رسوب روزانه در آن 11324 تن در روز برآورد گردید.

کلمات کلیدی

, ارازکوسه, بار معلق, روش های هیدرولوژیکی, شاخص های آماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027002,
author = {محمد ابراهیم زنگانه and مساعدی, ابوالفضل and مهدی مفتاح هلقی and امیر احمد دهقانی},
title = {تعیین مناسب ترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات معلق در ایستگاه ارازکوسه حوضه گرگانرود},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2011},
volume = {18},
number = {2},
month = {July},
issn = {1028-3099},
pages = {85--103},
numpages = {18},
keywords = {ارازکوسه، بار معلق، روش های هیدرولوژیکی، شاخص های آماری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مناسب ترین روش برآورد دبی انتقال رسوبات معلق در ایستگاه ارازکوسه حوضه گرگانرود
%A محمد ابراهیم زنگانه
%A مساعدی, ابوالفضل
%A مهدی مفتاح هلقی
%A امیر احمد دهقانی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2011

[Download]