علوم اجتماعی, دوره (7), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (193-217)

عنوان : ( بررسی نقش تعدیل گری متغیر اهمیت مسؤولیت اجتماعی بر رابطه بین مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی؛ نمونه مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی شهر مشهد )

نویسندگان: سعید مرتضوی , ناصر پور آزاد , پگاه امیررضوی , معصومه صادقی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسؤولیت پذیری اجتماعی از جمله مهم ترین عناصر فلسفه وجودی سازمان ها شناخته شده است، به نحوی که اهمیت دادن به رعایت آن توسط سازمان ها در چارچوب نظریه هویت اجتماعی، نه تنها احتمال ارتقاء تعهد سازمانی را به همراه دارد، بلکه رضایت ذینفعان خارج از سازمان را برای مشروعیت بخشیدن به سازمان تقویت می کند. مقاله حاضر به تبیین نقش تعدیل گری این متغیر در ابعاد چهار گانه مسؤولیت اجتماعی پرداخته است. در این راستا، صنعت مواد غذایی به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب گردید که با مشارکت 105 عضو در قالب نمونه آماری و استفاده از پرسش نامه جهت جمع آوری داده ها انجام پذیرفت. پردازش حاصل از داده ها با استفاده از مدل رگرسیون سلسله مرتبی حاکی از آن است که نقش تعدیل گری متغیر مورد مطالعه بر رابطه بین ابعاد چهارگانه مسؤولیت اجتماعی (کارکنان، مشتریان، دولت و ذینفعان اجتماعی و غیر-اجتماعی) مورد تایید است، این یافته بدان معناست که تاکید بر اهمیت مسؤولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمان ها می تواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمان ها برخوردار باشد به نحوی که به طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, نظریه هویت اجتماعی , تعهد سازمانی , مسؤولیت اجتماعی , صنایع غذایی , رگرسیون سلسله مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027016,
author = {مرتضوی, سعید and پور آزاد, ناصر and امیررضوی, پگاه and صادقی مقدم, معصومه},
title = {بررسی نقش تعدیل گری متغیر اهمیت مسؤولیت اجتماعی بر رابطه بین مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی؛ نمونه مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی شهر مشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2011},
volume = {7},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {193--217},
numpages = {24},
keywords = {نظریه هویت اجتماعی ، تعهد سازمانی ، مسؤولیت اجتماعی ، صنایع غذایی ، رگرسیون سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش تعدیل گری متغیر اهمیت مسؤولیت اجتماعی بر رابطه بین مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی؛ نمونه مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی شهر مشهد
%A مرتضوی, سعید
%A پور آزاد, ناصر
%A امیررضوی, پگاه
%A صادقی مقدم, معصومه
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2011

[Download]